Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

адв.Галина Чанкова

5002
точки

Адвокат

210
кредити

Dum spiro spero!

Отговори: 438 Съвети: 0 Посещения:8239
Въпроси: 0 Публикации: 0 Коментари: 0
Фирма: адвокат Галина Чанкова
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/6473 - Линк за покана
Дадени отговори: 438
Незаконна стопанска постройка
Здравейте.Имам построена незаконна стопанска постройка.Две долепени бараки и клетка за куче.Построена е с бетонни блокчета и покрив от греди, кофражен шперплат и битумна изолация.Има ли вариант за узаконяване или вариант за търпимост за да не я събарям?
Раздел:

Строителство

Населено място:

Варна

Зададен на: 11.04.2019 Последен отговор: 14.04.2019
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте! Отговорът на Вашия въпрос е даден в чл.56, ал.1 и 2 от ЗУТ - Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят: 1. преместваеми увеселителни обекти; 2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности; 3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Има също така и съществени неща, които са уредени в чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: 1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1; от ЗУТ: С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Дата на отговора: 14.04.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
съсобствен имот - споразумение
Здравейте, притежаваме къща, която е на калкан в съсобствен парцел. Имаме съдебно споразумение със съсобствениците от 2003 година, според което и двете страни имат право да пристрояват и надстрояват. През годините след 2003 собствеността и на двата имота е прехвърлена чрез покупко-продажба на наследници. Въпросът ми е, дали това споразумение е актуално към днешна дата. Благодаря предварително! Поздрави, Маргарита Банева
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Благоевград област

Зададен на: 01.04.2019 Последен отговор: 07.04.2019
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Банева! Става въпрос за къща, построена на калкан с два апартамента и съсобствен парцел. Правилно сте сключили споразумение помежду си за пристрояване и надстрояване, защото друго и не може да се осъществи.Това, че сте прехвърлили собствеността на децата си с нищо не променя правната обстановка. НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ СКЛЮЧВА. Това е така, защото, в т.1, б. ”е” от ППВС № 2/ 1982 г. е прието, че е недопустима делба на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи заедно с придадените към тях помещения на тавана или зимника принадлежат на различни собственици /когато е образувана етажна собственост/. Това ППВС е актуално и днес. Следователно, новите собственици нищо повече от това, което до момента е направено не могат да правят. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Дата на отговора: 07.04.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
сънаследници
Наследодателя освен недвижим имот, остави неплатени задължения, а живите наследници са 41. Как да се продаде имота, за да погасим дълговете? Може ли един да продаде с обещание да обезщети останалите според квотите им?
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

София

Зададен на: 03.04.2019 Последен отговор: 07.04.2019
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Василева! Ще отговоря на поставените Ви въпроси по реда на задаването им. Как да се продаде имота? - за да бъде продаден един имот, задължително трябва да са заплатени всички данъчни задължения за същия. Тъй като във Вашия случай не са, а сте налице 41 наследници, най-доброто е да сключите един предварителен договор, по силата на който ще получите определена сума пари, с които да можете да заплатите задълженията за имота, а след това ще сключите и окончателен договор. От заплатената сума за имота като продажна цена, следва да бъдат извадени разходите по продажбата и от там всеки един съделител да получи полагащата му се сума пари, съобразно идеалната част, която притежава като съсобственик. С продажбата на имота, Вие всъщност ще ликвидирате съсобствеността помежду Ви. На вторият Ви въпрос - да, не само може, а в настоящия казус е най-доброто да упълномощите останалите съсобственици само един от Вас да Ви представлява. За целта упълномощаването обаче трябва да стане със специално пълномощно, в което да бъде вписано, че му предоставяте правото да извършва сделки на разпореждане, а не само на управление с получения в наследство недвижим имот. Успех пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Дата на отговора: 07.04.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
покупка на общински имот
как се купува общински имот? Цени на общински имот
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

Благоевград област

Зададен на: 03.04.2019 Последен отговор: 07.04.2019
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте! За да участвате в закупуване на общински имот е абсолютно задължително условие да сте подали предварително заявление и същото да бъде прието и одобрено , което е гаранция за участието Ви. Общински имот се продава на търг, като преди това първо се взема решение на Общинския съвет за съответния, или съответните имоти, които следва да бъдат продадени, определя се дата за търга, имотите предварително се оценяват и накрая се отчитат резултатите от него. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Дата на отговора: 07.04.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
ВПИСАН ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ИМОТ
Договор за наем с дълъг 10 годишен срок,е нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписванията.Договора е прекратен поради възникнало напрежение между страните,още след първия месец от действието му,и имота е предаден на собственика му,но договора не е отписан.Наемателят чуждестранен гражданин напуснал страната ни, в неизвестност.Има ли решение на въпроса освен незнайно колко дълги съдебни процедури.Така с тази си тежест собственика не може да се разпорежда с имота си нито за наем,нито за продажба.И има ли последици,ако някой отново наеме така с тежестта този имот.
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

Стара Загора

Зададен на: 05.04.2019 Последен отговор: 16.04.2019
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте господин Петров! По силата на разпоредбите в ЗЗД и ПВ, правилно договорът за наем е бил вписан. Когато, обаче договорът бива прекратен по инициатива на едната страна, или взаимно съгласие на двете страни, преди изтичане на посочения в договора срок - законът не урежда процедура за отписване. Нито пък, ако водите дело по съдебен ред, респективно влязлото в сила съдебно решение ще е основание за отписване. Отписване на вписан наемен договор не може да се осъществи. Но, поначало сключването на наемен договор е упражняване на потестативно субективно право, което ще рече, че няма и на се налице пречки пред наемодателя, след прекратяването на наемния договор , същият да сключи нов наемен договор с друго физическо, или юридическо лице и договорът да е валиден. Следователно, договорът за наем е прекратен, отписване от имотния регистър в Агенцията по вписванията не се следва и са налице всички изисквания на закона пред наемодателя да сключи нов, валиден наемен договор, което и пожелавам. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Дата на отговора: 07.04.2019  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори

Тагове

нотариален
  

сделка

  
договора
  
идеална
  
помежду
  
година
  
общо
  
събрание
  
решение
  
става
  
заплаща
  
такса
  
проект
  
делба
  
части
  
по-малки
  
недвижим
  

имот

  
цена
  
данъчната
  
незаконосъобразно
  
декларация
  
отговорност
  
давността
  
прекъсва
  
действие
  
изпълнително
  
длъжника
  
жилището
  
зоси
  
наследство
  
разходите
  
изцяло
  
купувача
  
конструкцията
  
разрешение
  
строеж
  
технически
  
техническият
  
ръководител
  
обектът
  
въвеждане
  
експлоатация
  
категория
  
документите
  
него
  
наследството
  
години
  
съпругът
  
наследява
  
получава
  
площ
  
самостоятелни
  

договор

  
брак
  
застрояване
  
проектиране
  
въпрос
  
задължително
  
разделяне
  
следва
  
процедура
  
екате
  
сметки
  
леля
  
вторият
  
съпруг
  
право
  
осъществена
  
запор
  
разберете
  
жилище
  
брака
  
собственост
  
съгласието
  
другия
  

част

  
брат
  
член
  
дарение
  
документи
  
земя
  
земята
  
адвокат
  
документ
  
продавача
  
платен
  
данък
  
данъкът
  
новият
  
собственик
  
общината
  
наследниците
  
отново
  
предварителният
  
сделката
  
вписване
  
регистър
  
вписванията
  
майка
  
тогава
  
наследодателя
  
сестра
  
имоти
  
жилищно
  
2003
  
нормативите
  
разстоянията
  
сградите
  
страничната
  
граница
  
урегулирания
  
поземлен
  
най-малко
  
границата
  
разстояния
  
сгради
  
ромското
  
семейство
  
устна
  
договорка
  
собственика
  
имота
  
момента
  
издаването
  
удостоверение
  
търпимост
  
строежа
  
наемател
  
предмет
  
производство
  
месечен
  
срок
  
придобиване
  
жалба
  
свързан
  
площта
  
между
  
скица
  
регулация
  
енергото
  
етаж
  
наследници
  
деца
  
смъртта
  
виза
  
софия
  
аренда
  
съсобственик
  
теленор
  
отказ
  
баща
  
2017
  
закона
  
ползва
  
такъв
  
телефон
  
ограда
  
спиране
  
строежите
  
строителството
  
собствеността
  
давност
  
регистрация
  
защита
  
изисквания
  
налице
  
психично
  
дъщерята
  
положение
  
поставяне
  
запрещение
  
време
  
майката
  
агенцията
  
доброволен
  
покана
  
периодични
  
госпожо
  
симеонова
  
правата
  
задълженията
  
общинска
  
частна
  
практика
  
помещение
  
обаче
  
място
  
хора
  
лица
  
юридическите
  
нестопанска
  
българия
  
република
  
посолство
  
+234
  
съгласие
  
наследник
  
облекчение
  
ипотечен
  
кредит
  
съдебна
  
околоблоково
  
пространство
  
съсобствениците
  
своята
  
наем
  
апартамента
  
съдът
  
съдебно
  
лице
  
ползване
  
внук
  
предвид
  
отказът
  
дело
  
височина
  
консервация
  
културни
  
имената
  
дядо
  
нотариус
  
идеални
  
добросъвестно
  
трите
  
роднините
  
постановлението
  
сигнала
  
пред
  
имате
  
асен
  
пари
  
родителите
  
двамата
  
къде
  
владението
  
съда
  
размер
  
етажната
  
изисква
  
останалите
  
съсобственици
  
такива
  
правото
  
обява
  
физическо
  
агенция
  
публикувана
  
чрез
  
италия
  
закон
  
развод
  
законодателство
  
съпрузите
  
степен
  
съделители
  
цялото
  
имущество
  
адрес
  
настоящият
  
искате
  
сградата
  
„груб
  
строеж”
  
съпруга
  
частта
  
населено
  
прекратяване
  
търговския
  
общите
  
своето
  
стени
  
съвет
  
общинския
  
2008
  
продажба
  
извършва
  
търг
  
конкурс
  
2007
  
сила
  
предишна
  
обработва
  
включена
  
дължат
  
суми
  
съоръженията
  
няколко
  
пълномощно
  
собственици
  
детето
  
имотите
  
основният
  
сключване
  
вход
  
покрива
  
свекърва
  
изпълнение
  
собственикът
  
вещи
  
застрахователното
  
дружество
  
2018
  
културата
  
паметниците
  
европейския
  
полет
  
авиокомпания
  
жалбата
  
оценката
  
образец
  
етап
  
документът
  
инвеститора
  
възложителя
  
проекти
  
кадастрална
  
карта
  
застроената
  
ограничена
  
ограждащите
  
застроена
  
други
  
отговарят
  
обект
  
запазената
  
заплата
  
банкова
  
сметка
  
заплатата
  
оценка
  
сънаследник
  
средство
  
талон
  
възнаграждение
  
минималната
  
работна
  
удържа
  
дъщеря
  
вода
  
семейството
  
докато
  
майчинство
  
постоянен
  
земеделската
  
ви;
  
желаете
  
половина
  
сина
  
физически
  
апартамент
  
отговори
  
начин
  
регламент
  
2012
  
издаване
  
европейско
  
2014
  
договорът
  
отписване
  
наемен
  
сума
  
2019
  
преместваеми
  
обекта
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив