Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

      Според предвижданата промяна в индикативния график  на Министерство на земеделието и храните в края на месец ноември предстои прием на проекти по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Към настоящия момент не е приета наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване, но според проектонаредбата за подпомагане ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия.

Кандидатите – земеделски производители  към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро

3. ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва със:

1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или

2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му, и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или

3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

          Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите.

          Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.

          С приоритет ще са проектите, които създават повече работни места, такива, които преработват плодове, зеленчуци или мляко, а също и такива които използват иновации,  както и тези, които се осъществяват на територията на селски райони.  

          Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

          В проектонаредбата са разписани новите правила за авансово плащане, което ще бъде извършено само ако е предвидено в договора между бенефициента и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Авансовото плащане е допустимо ако неговия размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ, но не повече от 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. В случаите, когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 100 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред фонд „Земеделие” да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 100 % от стойността на авансовото плащане. В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, за всеки договор за поръчителство общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и фонда договори за поръчителство не може да надхвърля 3 000 000 лв. Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 100% от стойността на авансовото плащане.

Допустими за финансиране са следните разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда,

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4 от проектонаредбата;

5.  закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

6.  изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството,само в случаите в които същите са част от общ обект на кандидата.

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 11.  разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

          Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане, но не могат да надвишават 10% от стойността на допустимите разходи. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Коментара : (1)

Добави коментар
marshal chuksНое 15, 2015  

Здравей,
Това е да се информира широката общественост, че г-жа Marshal Chukwuka, частен заем заемодателят има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес, по електронна поща на адрес: (marshalchukwuka@gmail.com)

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив