Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

След  закупуване на жилище от предишен собственик едно от първите неща , които трябва да свършите е да прехвърлите партидите за режийни услуги на свое име.

 

І. „Софийска вода” АД

При промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят „Софийска вода“ за настъпилата промяна. Обърнете се към един от центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода“  в срок от 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота.

Ако сте нов собственик/ползвател – физическо лице, след уверяване, че всички предни задължения са платени необходимите документи, които трябва да предоставите са:

 • Клиентски номер към „Софийска вода” АД на предишния собственик/ползвател и актуален отчет на водомерите на имота;
 • Заявление; /попълва се на място/
 • Документ за собственост на имота (нотариален акт, настанителна заповед, удостоверение за наследници) или нотариален акт за учредяване на право на ползване. Нотариалният акт се ползва само за информация;
 • При съсобственост – писмено споразумение между съсобствениците, определящо титуляра на партидата. При липса на споразумение партидата се открива на всички съсобственици, отговарящи пропорциално на дела си.

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:

 • договор за наем;
 • писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора.

В случай, че сте нов собственик/ползвател – юридическо лице (фирма) необходимите документи и информация, които трябва да предоставите са:

 • Клиентски номер към „Софийска вода” на предишния собственик/ ползвател;
 • Приемо-предавателен протокол подписан от настоящия и предишния собственик/ползвател с отчет на водомерите;
 • Документ за собственост на имота или нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване;
 • Фирмени документи – идентификационен номер по БУЛСТАТ, номер на фирмено дело;
 • Заявление /попълва се на място/.

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят. В този случай е необходимо да бъдат представени:

 • договор за наем;
 • писмена декларация –съгласие, с която собственикът на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на действие на договора.

Цената на услугата за клиенти, които не са спазили 30 дневния срок е 10,44 лв. , изпълнява се до 10 работни дни.

ІІ. ЧЕЗ България

За пререгистрация на битов потребител от ЧЕЗ България е необходимо първо да се уверите че всички предни задължения са платени. Пререгистрацията се извършва в център на ЧЕЗ България със следните документите:

 • Заявление-бланка; /попълва се на място/
 • Клиентски номер/ИТН на клиента;
 • Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота;
 • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник;
 • Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ);
 • Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител;

За пререгистрация на стопански потребител от ЧЕЗ България се нуждаете:

 • Заявление-бланка; /попълва се на място/
 • Номер Договор; Партида на клиенти;
 • Документ за самоличност на представляващия фирмата;
 • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник;
 • Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титулярът на вещното право при наемни отношения;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
 • Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци);
 • Булстат номер (за непререгистрирани търговци);
 • Екземпляр от споразумение, сключено с електроразпределителното дружество, за съвместно оперативно обслужване и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с електрически уредби и съоръжения, собственост на потребителя (само за фирми, получаващи електроенергия на средно напрежение).

ІІІ. „Топлофикация София” АД

Според  чл.14 от  „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” АД на потребители в град София” новият собственик или ползвател на имота е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел на обслужващия топлорайон и да представи:

 • заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството;
 • копие от нотариалния акт  и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка;

Можете да бъдете спокойни за защитеността на личните данни, които предоставяте, тъй като „Топлофикация София” АД е оператор на лични данни. За подробна информация можете да се обърнете към съответния топлорайон, обслужващ имота, където ще се извърши и смяната на партидата. Услугата е безплатна.

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

 • bgtop.net

  Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив