Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar
 

Кандидатите по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти” на Националната програма по пчеларство (НПП) могат да подават заявления от 10 до 21 март 2014 г. Документите ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие” в гр. София.

Общата финансовата помощ е 150 000 лева. Средствата покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на българските пчелни продукти и празник на биологичното пчеларството, участие в международни изложения и др.
Необходими документи:
1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице и решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване
 
2.Копие от удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-рано от шест месеца преди датата на подаване на заявлението (за юридически лица с нестопанска цел)
3.Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения, издадено от НАП
4.Документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е кандидата, в случай че същата е различна от сметката, посочена в ИСАК при последната актуализация на личните данни на кандидата
5.Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка
6. Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор за ЮЛ по ЗЮЛНЦ
7.Таблица за допустимите инвестиции по групи разходи (представя се и на електронен носител)
8.Споразумителен протокол между организациите по т. ХІІ от Програмата за избор на кандидата по мярката.
 
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ:
1.Проект за популяризиране на биологичните пчелни продукти на територията на страната, включващ информация за мястото на провеждане на мероприятията, видове информационни материали и информационни канали, които ще се използват за промоцията
2.План-график на планираните мероприятия за съответната година
3.Подробен финансов план.
4.Най-малко три съпоставими независими оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лева, както и в случай, че той е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв. Цената в офертите трябва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се представят не по-късно от датата на сключване на договора с избрания за изпълнител участник и когато е необходимо, се придружават от технически спецификации. Оферти не се представят при придобиване на ноу-хау и на патентни права.
5.Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
Допустими инвестиции:
1.Разходи за организиране и провеждане на национално ниво на ежегодна седмица на българските пчелни продукти.
2.Разходи за отпечатване на информационни материали и организиране на пресконференции.
3.Закупуване на материали и пособия.
4.Наем на зали и наети площи.
5.Разходи за участия в международни изложения – наемане на щандове,  пътни, дневни, нощувки.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив