Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

Скица за недвижим имот - извадка от действащия кадастрален регулационен план нанаселеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ.

Копие от изчертан подземен кадастър - има същото съдържание, както скицата за недвижимимот, но на нея допълнително са означени всички преминаващи през имота проводи исъоръжения на инженерната инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване,кабелни проводи и др. и сервитутите към тях.

Виза за проектиране (скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала собхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Необходима е за започване напроектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества наелектроразпределение, водоснабдяване, канализация и др. На нея са означенисъществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесенилиниите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическитепоказатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минималноозеленаване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от

действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населениместа и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно застрояване,проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията зазастрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът назастрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти натехническата инфраструктура (пътища, водопроводи и т. н.) не се издава виза.

Схема за поставяне – определя пространственото разположение на преместваемите обекти,рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всичкиобекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата илиобщината.

Скица с указан начин на поставяне - определя пространственото разположение напреместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер ифункция. Изисква се за всички обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които неса собственост на държавата или общината .

Разрешение за строеж - издава се въз основа на одобрен технически ипи работенинвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, акоза него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробнияустройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционнияпроект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се вписватвсички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнениетона строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградитебез режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

Разрешение за поставяне – за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти затърговски и други обслужващи дейности – повилиони, кабини, маси, както и други елементи наградското обзавеждане. За обектите, изброени по-горе, се издава се по ред, установен с наредбана общинския съвет, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена отглавния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване съссъответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – собластния управител ( чл. 56, ал. 2 от ЗУТ);

Подробен устройствен план (ПУП) - конкретизира устройството и застрояването натериториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания.Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционнотопроектиране. Те са:

• план за регулация и застрояване (ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти иза режим на застрояване;

• план за регулация (ПР) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим назастрояване;

• план за улична регулация (ПУР) - план за регулация само на улици и на поземлениимоти за обекти на публичната собственост;

• план за застрояване (ПЗ) - план за режим на застрояване;

• работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне;

• парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извънграниците на урбанизираните територии.

Специализирани подробни устройствени планове – разработват се за земеделски, горски изащитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специалноили друго предназначение - при спазване на чл. 111 от ЗУТ;

Инвестиционен проект - проект, който е основа за изпълнение на строежите и неговотосъздаване и одобряване е етап от подготовката на самото строителство. Инвестиционнитепроекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране - идеен, технически иработен проект. Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението,големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектнитерешения може да включва следните проектни части:

• за архитектура, конструкции, електро , ВиК, ОВ;

• за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;

• за устройство на прилежащия към обекта терен;

• технологична;

• проект за безопасност и здраве;

• организация и безопасност на движението;

• други проектни части при сложни и комплексни обекти;

• проектни части при специфични обекти

Одобреният инвестиционен проект е основание за издаване на разрешение за строеж.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - съдържа проект за подробенустройствен план и инвестиционен проект, които се одобряват едновременно с издаването наразрешението за строеж. За изработването на КПИИ се отправя мотивирано искане отвъзложителя до кмета на общината, който издава разрешението.

бизнес имоти

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив