Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

(отм.) - отменено

ДАГ – Дирекция “Архитектура и Градоустройство”

ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол

ЕСУТ - Експертен съвет по устройство на територията

ЗИД на ЗУТ - Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

ЗКИР - Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси

ЗООС - Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУЗСО - Закон за устройство и застрояване на Столична община

ЗУТ - Закон за устройство на територията

КВС – карта на възстановената собственост

КПИИ - Комплексен план за инвестиционна инициатива

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАГ - Направление “Архитектура и Градоустройство”

НИОНКЦ –Национален институт за опазване на недвижими културни ценности

ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда

ОЕСУТ - Общински експертен съвет по устройство на територията

ОСИП -Обем и съдържание на инвестиционните проекти

ОУП - Общ устройствен план

ПЗ - План за застрояване

ПЗР – Предходни и заключителни разпоредби

ПИ - Поземлен имот

ПО – Преместваеми обекти

ППС – Подземни проводи и съоръжения

ПР - План за регулация

ПРЗ - План за регулация и застрояване

ПУП - Подробен устройствен план

ПУР - План за улична регулация

РЕ – Рекламни елементи

РДНСК – Регионална дирекция за национален строителен контрол

РУП - Работен устройствен план

СО – Столична община

СРДНСК – Столична регионална дирекция за национален строителен контрол

ТУКР - Териториално устройство, кадастър и регулация

УПИ - Урегулиран поземлен имот

автор: Димитър Велков, източник: Бизнес Имоти

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив