Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

Ако в сградата, обект на етажна собственост, в която живеете възникнат проблеми (теч от покрив или съсед, наводнения, шумни съседи..) можете да свикате общо събрание.
  Това става по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 % идеални части от общите части на сградата. Искането се отправя до управителя, който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му, с покана в писмен вид, която се връчва най-малко 3дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи най-малко 24 часа преди това, и се поставя на видно място в етажната собственост.Когато управителят НЕ свика събранието в 10 дневния срок, искането се отправя до кмета на общината или района, който го свиква по реда, предвиден в закона, в 14-дневен срок от получаване на искането.
 Събранието се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 % ид,части от общите части. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум (67%), то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята законно, колкото и идеални части да са представени.
 В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. За провеждането на събранието се води протокол, който се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика.
 Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него. Съобщение за изготвения протокол се връчва на собствениците или се поставя и на видно място в етажната собственост, а управителят предоставя протокола за запознаване на всеки собственик или негов представител, както и препис от него при поискване. Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения писмено пред управителя в 7-дневен срок, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът или обитателят отсъства и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект.
 Общото събрание на собствениците приема решения: 1. единодушно - за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, както и за учредяване право на ползване или право на строеж; 2. с мнозинство не по-малко от 75 % за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от Закона за собствеността; собственикът, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; 3.с мнозинство не по-малко от 67 % за обновяване и за извършване на основен ремонт.
 ВАЖНО:Във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост се води и книга на собствениците. В нея се вписват освен собственика,членовете на неговото домакинство, обитателите и самостоятелния обект, началната дата на обитаване. Към книгата на собствениците се води приложение в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.Вписването се извършва в 15-дневен срок от придобиването на собственост, а за обитателите от обитаването.

* ЗУЕС - Закон за управление на етажната собственост

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив