Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar
 На 31.12.2013 г. изтича крайният срок за подаване на писмено възражение до НАП, придружено с искане за заличаване на стари задължения за данъци, осигурителни вноски и други (отпреди 1.01.2008 г.). Съгласно чл.171 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение”. Това означава, че са погасени тези данъчни задължения, които са възникнали до 31.12.2007 г. включително.
Задълженията не се отписват автоматично от данъчната администрация! Следва да се подаде писмено Възражение по образец до НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес на физическите лица или по регистрацията на фирмите.
 
Как да проверим дали имаме погасени по давност данъчни задължения?
За проверка за наличие или липса на задължения може да се поиска писмена справка по чл.87 ал.6 от ДОПК в офисите на НАП или да се извърши електронна справка в сайта на НАП. Справките показват всички задължения и плащания по данъчно-осигурителната сметка на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, се получава и информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП. Достъпът до електронната информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага след подаване на заявление по образец в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.
 
Защо е необходимо да се подаде писмено възражение за изтекла давност?

Погасените по давност задължения не се заличават служебно. С въвеждането на единната данъчна сметка през 2013 г. всички плащания за данъци, осигуровки и други публични вземания се извършват през тази сметка. От 1.01.2014 г. сумите, постъпващи по единната сметка ще се насочват първо за покриване на стари задължения, в това число и на погасените по давност, освен ако задълженото лице не е подало писмено възражение в срок до края на 2013 г. Т.е. независимо от това за какво плащате (за осигуровки, за данъци или друго), сумите постъпили по Вашата единна сметка, считано от 1.01.2014 г.  ще погасяват първо старите Ви задължения, и едва след това и ако останат средства те ще се насочват към покриване на последните задължения. 
 
Възражение за погасени по давност публични задължения
териториална дирекция гр.................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изх.№............../...........20....г.                               
  

до

........................................................
........................................................
........................................................

                                                            Възражение                                                                                                                                                  

от................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК по БУЛСТАТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес за кореспонденция
..........................................................................................................................
Адрес по чл.8 от ДОПК
 
Представлявано от
..........................................................................................................................
(трите имена на представителя)
     
         Уважаеми Г-не /Гжо/...........................................………………………………………
            С настоящото възражение (искане) на основание чл. 171 от ДОПК Ви информирам, че посочените по долу по основание и размер задължения са погасени по давност:
1. Задължения по : ………………………………………………………………..г., в размер на
 ……………….……… лв.
 
2. Задължения по: ……………………………………………………….………..г., в размер на
…………..…………… лв.
 
            Моля, в тази връзка да отпишете от данъчно-осигурителната ми сметка посочените задължения, както и да ме уведомите за извършените от Вас действия по отписване на основание чл. 173 от ДОПК.
 
 
             ЗАДЪЛЖЕНО  ЛИЦЕ:
.............................................
(име,подпис, печат)
 
 

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив