Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Таня Китик

9638
точки

 

320
кредити

Отговори: 138 Съвети: 14 Посещения:17443
Въпроси: 0 Публикации: 36 Коментари: 0
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/3531 - Линк за покана
Дадени отговори: 138
нива
Здравейте!Имам нива 9900 м2 4-та категория.Искам да си построя оранжерия за цветя и помещение за живеене.Трябва ли да й сменям статута.Благодаря!
Раздел:

Земеделска земя

Населено място:

Пазарджик

Зададен на: 01.02.2022 Последен отговор: 05.02.2022
 

Отговор на Таня Китик : В допълнение на отговора на колегата Митова: зависи колко кв. метра ще е оранжерията и постройката, тъй като разрешените квадрати застрояване зависят както от площта на имота, в който ще извършите застрояването, така и от това дали и колко квадрата собственост имате в същото землище ( дали имате други собствени ниви и колко като площ са те). Отговор също така може да получите и от архитекта на общината, по местонахождение на имота.

Дата на отговора: 02.02.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
договорите за аренда на общински земеделски земи
Трябва ли договорите за общински земи да са нотариално заверени?
Раздел:

Земеделска земя

Населено място:

Търговище

Зададен на: 22.05.2018 Последен отговор: 22.05.2018
 

Отговор на Таня Китик : Здравейте, Договорите, сключени между община и лице ( фирма или физическо лице) за наем/аренда на земеделска земя не подлежат на нотариална заверка. След сключването им трябва да бъдат вписани в Имотен регистър-агенция по вписванията по местонахождение на имота, след което се вписват в Общинска служба Земеделие.

Дата на отговора: 22.05.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Угар
"Площта, заявена и установена за подпомагане в текущата година като угар, не трябва да надвишава 15% от площите, заявени за подпомагане през предходната година" - това изискване още ли е в сила?
Раздел:

Земеделска земя

Населено място:

София

Зададен на: 09.02.2018 Последен отговор: 10.02.2018
 

Отговор на Таня Китик : Здравейте, изискването площта, заявена за подпомагане да не надвишава 15% от площите, заявени за подпомагане през преходната година важи за програмен период 2007-2013 година на ПРСР. От 2015 година се прилагат нови правила за директните плащания. Освен СЕПП имате право да получите директна подкрепа по схема Зелени директни плащания–напълно нова практика за подпомагане за всички страни-членки на ЕС. За получаването на подкрепа по зелените директни плащания, земеделските производители трябва да изпълняват три изисквания, които са задължителни за земеделските производители:Диверсификация на културите ( за стопанства с площ от над 30 хектара), в която е включена и земя под УГАР; Поддържане на съществуващи постоянно затревени площи и Екологично насочени площи (ЕНП) - това е третото и вероятно най-сложното за изпълнение зелено изискване, касае стопанствата с над 150 дка обработваема земя и представлява поддържане на минимум 5% от обработваемата земя на стопанството като екологично насочени площи. Изискването за екологично насочени площи също не се прилага за пасищата и трайните насаждения. Също така, изискването за ЕНП не се прилага, ако на повече от 75% от обработваемата земя в стопанството се отглежда ориз, а останалата част от стопанството не надхвърля 300 дка. От поддържане на 5% ЕНП са изключени и стопанствата, занимаващи се с биологично земеделие.Екологично насочените площи обхващат следните елементи и култури: УГАР, тераси, особености на ландшафта и много други, които няма да изброявам, тъй като Вас Ви интересуват площите под Угар. Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м. Съгласно правилата земеделските стопани са допустими за подпомагане по няколко схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Тъй като не давате никаква информация за размера на стопанството си няма как да Ви дам по-подробна и конкретна информация. Най-добре е да се запознаете с Наредба №2 от 17.02.2015 година за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ; Наредба №3 от 17.02.2015 година за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания; Наредба №5 от 27.02.2009 година за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания; Наредба № 19 от 12.11.2015 година за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ. Като регистриран земеделски производител имате възможност да проверите дали спазвате приложимите за стопанството Ви изисквания за зелени директни плащания или попадате в изключения, при които не се изисква спазването им. Калкулатор за зелени плащания е публикуван на електронната страница на ДФ „Земеделие“ www.dfz.bg: http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=100:21:747127642006995 Успех в Кампания 2018!

Дата на отговора: 10.02.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Договор за аренда
Здравейте, имам подписан договор за аренда ,чийто срок изтича през 2020г. Арендаторът иска да сключим нов договор за аренда тази година, за да продължим старият,въпреки че остават още 3 години.Иска да му представя нотариално пълномощно от другите наследници,за да спазим новите промени по закона за арендата от тази година,но ми каза ,че оригиналните пълномощни трябва да му ги предам и да останат на съхранение при него..Искам да попитам колко време преди изтичане на договорът може да се сключи нов и защо трябва да му оставям оригинален документ,все пак някой ми има доверие и ми прави пълномощно и аз да го давам на друг.И още едно питане,рентата от него за тази година ще бъде по малко,отколкото ще се изплащат "белите петна",за това населено място ,Редно ли е това.
Раздел:

Земеделска земя

Населено място:

Враца област

Зададен на: 17.09.2017 Последен отговор: 18.09.2017
 

Отговор на Таня Китик : Здравейте, няма законова пречка тази година да сключите анекс, с който да удължите срока на договора. В Закона за аренда в земеделието е посочен само срок кога най-късно можете да направите това. Ваше е решението дали да сключите този анекс сега или да изчакате началото на 2020 година и едва след това да вземете решение дали да удължите срока на договора или не, като имате възможност да го предоставите на същия арендатор или на друг, или пък да решите Вие сами да обработвате имота. С искането си това да бъде направено в този момент арендатора иска да си подсигури ползването на имота за по-дълго време. Относно пълномощните - оригинала на пълномощните следва да се съхраняват от Вас и е необходимо да се представят пред Нотариус в момента на сключване на договор за аренда или анекс към договора за аренда. На самия арендатор се предоставя само копие от пълномощните, за да може при евентуални проверки от ДФЗ-РА или МЗХГ да ги представи. Няма законово регламентирана ситуация, в която на него да му е необходим оригинала на това пълномощно. Според мен това негово искане е с цел да нямате възможност да ползвате пълномощното, за да сключите договор за аренда с друг арендатор. И по повод размера на плащанията за "бели петна" и разликата им с размера на рентното плащане - размера на рентата се определя чрез договаряне между арендатор и арендодател и не може да се променя в срока на договора. Размера на плащанията за "бели петна" се определя всяка година от съответната Областна дирекция - Земеделие и се определя съгласно размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище. Обикновено има разлика между тези два размера на плащанията.

Дата на отговора: 18.09.2017  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Документи земеделска земя
Здравейте, При издаден констативен нотариален акт, на база документи - Решение на ОСЗ за възстановяване правото на собственост, данъчни оценки, скици, удостоверение за наследници, трябва ли отново да се издават данъчни оценки, актуални до края на 2017 г. - при евентуална продажба? Благодаря за отделеното време! Лека вечер!
Раздел:

Продажба на имот

Населено място:

Враца област

Зададен на: 12.07.2017 Последен отговор: 13.07.2017
 

Отговор на Таня Китик : При продажба задължително трябва да представите актуална данъчна оценка на имота. Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

Дата на отговора: 12.07.2017  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори

Тагове

данни
  
видеонаблюдение
  
предназначение
  
собственост
  
имоти
  
период
  
цените
  
време
  
вече
  
говорим
  
компанията
  
пазара
  
третото
  
тримесечие
  
ръст
  
кредити
  
сделките
  
купувачи
  
сделки
  
софия
  
евро
  
общинско
  
жилище
  
жилища
  
решение
  
общинския
  
съвет
  
бургас
  
общински
  
задоволяване
  
протокол
  
семейство
  
жилищна
  
площ;
  
площ
  
жилището
  
цена
  
закона
  
наследството
  
част
  
запазена
  
наследниците
  
продан
  
недвижим
  
имот
  
ипотеки
  
вещни
  
права
  
вписани
  
регистър
  

имота

  
ипотеката
  
публичната
  
основа
  
ипотекарния
  
кредитор
  
титуляра
  
случай
  
писмено
  
съгласие
  
нотариална
  
заверка
  
заличаването
  
извършва
  
вписванията
  
правото
  
ползване
  
имотът
  
право
  
прекрати
  
учредено
  
декларация
  
ползвателят
  
ползвателя
  
иска
  
лице
  
получите
  
наследодателя
  
удостоверение
  
наследници
  
информация
  
земи
  
субсидии
  
подпомагане
  
нивата
  

аренда

  
заявление
  
етажната
  
управител
  
общото
  
събрание
  
управителния
  
2011
  
могат
  
управителя
  
управлява
  
договор
  
сега
  
действащия
  
покриване
  
давност
  
задължение
  
края
  
дори
  
2014
  
обаче
  
данъка
  
плащане
  
отчетност
  
данъчните
  
земя
  
договора
  
брак
  
гражданин
  
български
  
следва
  
натурализация
  
години
  
актовите
  
книги
  
общинска
  
продадете
  
наследника
  
решението
  
съдебна
  
делба
  
части
  
по-малки
  
съдебната
  
съсобственици
  
границите
  
кадастралната
  
карта
  
съответствие
  
поземлени
  
зона
  
реда
  
нови
  
реални
  
граници
  
собствениците
  
етаж
  
таванския
  
справка
  
общината
  
търг
  
цени
  
строеж
  

година

  
съгласно
  
земеделието
  
съсобствениците
  
собствеността
  
вписан
  
арендатора
  
общата
  
закон
  
няколко
  
дфз-ра
  
заявени
  
2013
  
разпределение
  
подал
  
участва
  
разпределението
  
петна
  
бяло
  
петно
  
желаете
  
стопанска
  
служба
  
земеделие
  
дали
  
белите
  
ползва
  
рентата
  
нива
  
срок
  
наем
  
земята
  
рента
  
обработва
  
знаете
  
някой
  
обърнете
  
служебно
  
разпределен
  
арендатор
  
назад
  
заявен
  
задължително
  
работи
  
заявил
  
основание
  
площ;
  
частна
  
конкурс
  
между
  
граждански
  
чуждия
  
българия
  
съответната
  
македония
  
полагащата
  
издават
  
орган
  
ползването
  
земеделските
  
административно
  
искане
  
правно
  
заповед
  
кмета
  
заповедта
  
изземване
  
административен
  
искането
  
пред
  
такава
  
административният
  
срока
  
отказ
  
издаде
  
съобщаването
  
чрез
  
обжалване
  
съдебно
  
оспори
  
произнесе
  
важат
  
рамките
  
календарната
  
валидна
  
оценка
  
месеца
  
датата
  
важи
  
издадена
  
кооперацията
  
месец
  
имате
  
нямате
  
наемателя
  
правното
  
писмо
  
баща
  
баба
  
фирмата
  
предоставила
  
имотите
  
лица
  
гости
  
кандидати
  
проекти
  
2015
  
схемите
  
плащания
  
схемата
  
зеленчуци
  
земеделски
  
стопани
  
производство
  
следните
  
култури
  
тикви
  
обвързана
  
подкрепа
  
плодове
  
сепп
  
добиви
  
образец
  
произведената
  
продукция
  
януари
  
годината
  
получават
  
схеми
  
политика
  
добро
  
земеделско
  
екологично
  
състояние
  
поддържане
  
производители
  
схема
  
нова
  
ставката
  
протеинови
  
прекратяване
  
споразумения
  
2016
  
земите
  
поземлен
  
фонд
  
храните
  
държавния
  
действащ
  
преарендова
  
трети
  
сключвате
  
собственик
  
обработвате
  
насаждения
  
необходимо
  
начина
  
трайно
  
него
  
общинската
  
промяна
  
други
  
защитени
  
територии
  
размер
  
програма
  
икономически
  
подмярка
  
условия
  
мерки
  
данъчна
  
текущата
  
сключите
  
анекс
  
пълномощните
  
размера
  
плащанията
  
определя
  
изискването
  
зелени
  
директни
  
площи
  
насочени
  
стопанството
  
угар
  
условията
  
наредба
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив