Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

инж. Петър Петров

7938
точки

Инженер

957
кредити

Искате да продадете имот - мога да го продам на максимална цена.

Отговори: 233 Съвети: 8 Посещения:12357
Въпроси: 2 Публикации: 21 Коментари: 6
Website: http://www.aivimoti.com
Фирма: A&V Properties Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/876 - Линк за покана
Дадени отговори: 233
Проблем с височината на сградата
Колко трябва да е висока сградата за да не засенчва задния имот?
Раздел:

Ремонти

Населено място:

Добрич област

Зададен на: 05.05.2018 Последен отговор: 05.05.2018
 

Отговор на инж. Петър Петров : Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са: 1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко 3 м; 2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 5 м. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При средно и високо жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са: 1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко една трета от височината на сградата; 2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 6 м. (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния по ал. 1 и 2 може да не се прилагат, когато вътрешни граници на урегулиран имот са разположени към река. В тези случаи линиите на застрояване към реката се определят при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и геозащитните изисквания, както и на другите правила и нормативи за устройство на територията. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между две жилищни сгради през страничната граница на съседни урегулирани поземлени имоти е сборът от изискващите разстояния на всяка от сградите до границата между имотите. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 14 м. При сгради с по-голяма дълбочина разстоянията се увеличават с 30 на сто за дълбочината над 14 м. Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) *Разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през улицата е по-голямо или равно на височината на жилищните сгради.* (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) *Разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най-малко един път и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. При наклонен терен в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради.* (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При определяне на разстоянието между сградите по ал. 1 и 2 височината на сградата откъм по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда. Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В урегулиран поземлен имот за жилищно застрояване с повече от една сграда, както и при комплексно застрояване в жилищни и курортни комплекси разстоянието между сградите на основното застрояване се определя с наредбата по чл. 13, ал. 1. Чл. 34. Във вилните зони сградите са на разстояние най-малко 4 м до страничните граници и най-малко 6 м до дъното на урегулирания поземлен имот. Най-малкото разстояние между сградите през улицата и през дъното на имота се определя по реда на чл. 32. Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между жилищни и нежилищни сгради в съседни урегулирани поземлени имоти се определят съобразно нормативите за разстояния между жилищни сгради. В този случай дълбочината на застрояване на нежилищната сграда се определя по реда на чл. 31, ал. 5. (2) Разстоянието на нежилищните сгради до вътрешните граници на урегулиран поземлен имот при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м, а между тези сгради в урегулиран поземлен имот - съобразно подробния устройствен план и при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и технологическите изисквания.

Дата на отговора: 05.05.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Презаверяване на разрешение за строеж
Здравейте, имам разрешение за строеж, от което са минали 5г. и 5 месеца. Нямаме строителна линия и строителството не е започнало. Мога ли да го презаверя със същия инвестиционен проект? И какви документи ми трябват, освен нови скици? Проекта е от септември 2012г.
Раздел:

Строителство

Населено място:

Кюстендил област

Зададен на: 01.05.2018 Последен отговор: 16.05.2018
 

Отговор на инж. Петър Петров : Съгласно чл.153, ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж губи правно действие, когато: 1. В продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато 2. В продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, като това се установява писмено от органа, който го е издал. Но съгласно ал.3 на същия член строежите, за които РС е загубило действието си по смисъла на ал. 2, те могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж, като когато РС не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие. От написаното по-горе следва, че законът не поставя условие да бъде издавана "нова Заповед", каквато гл. архитект изобщо няма компетентност да издава. Действията на гл. архитект с поставяне на дата, подпис и печат с текст "презаверявам" е достатъчно издаденото РС да се счита валидно, стига да са налице условията по чл.153 ЗУТ.

Дата на отговора: 05.05.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
Имате проблем с ...
Задайте въпроса си тук!
Раздел:

Покупка на имот

Населено място:

София

Зададен на: 15.02.2018 Последен отговор: 15.03.2018
 

Отговор на инж. Петър Петров : ...проблем с какво???

Дата на отговора: 15.03.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Теч от мръсен канал
Здравейте, Въпросът ми е има ли шанс да пропадне тръбата за мръсния канал на 14-етажен блок в следствие от едно разклонение? Каква може да бъде причината? Съседите ме обвиняват за теча, който е 2 етажа над мен, защото направих едно разклонение от тръбата за мръсния канал със същия диаметър към една от стаите. Към мръсния канал са вързани всички мивки от кухните. Проблемът, който установихме, е, че на 9-ия етаж тръбата се е извадила незнайно как. След като я издърпахме, за да я наместим, се извади на 8-ия. Много моля за съвет как да действам относно аварията, аз ли трябва да платя ремонта или е задължение на блока от общите пари да се плати?
Раздел:

Ремонти

Населено място:

София

Зададен на: 14.09.2014 Последен отговор: 15.03.2018
 

Отговор на инж. Петър Петров : Здравейте, който е издърпал тръбата и е причинил теча, той е виновен за ремонта, съответно трябва да заплати щетите. Възможно е и при направата на разклонението да сте разместили тръбите. Успех!

Дата на отговора: 15.03.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Видове проекти, необходими за изграждане на пристройка към съществуваща сграда
Предстои да изградя пристройка към съществуваща сграда на 2 етажа, находяща се във вилна зона "Ракитника", Варна. Пристройката ще се оформи като входно фоайе на сградата, от което ще се влиза на 1-ви етаж - чрез оформяне на съществуващ прозорец като врата и ще има вътрешно стълбище за 2-ри етаж - с отваряне през сегашна външна стена на врата за помещение на 2-рия етаж. Предвид предназначението на пристройката като нов вход на къщата (съществуващият вход за 1-ви етаж ще бъде затворен и премахнато външно стълбище за 2-ри етаж), в пристройката няма да е необходима ВиК инсталация, а само инсталация за осветление. Моля за отговор, колко и какви видове проекти ще е необходимо да бъдат изготвени, за да получа разрешение за предвиждания строеж? Ако е възможно посочете ги по конкретен вид. Благодаря.
Раздел:

Строителство

Населено място:

Варна

Зададен на: 20.02.2018 Последен отговор: 15.03.2018
 

Отговор на инж. Петър Петров : Здравейте, вече е отговорено на този въпрос.

Дата на отговора: 15.03.2018  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси

Тагове

евро
  
вариант
  
обявата
  
да
  
цената
  
оценител
  
стойност
  
извършване
  
закона
  
данни
  
договор
  
минимални
  
гаранционни
  
срокове
  
изпълнени
  
строителни
  
монтажни
  
работи
  

съоръжения

  
ползване
  
обекти
  
въвеждане
  
експлоатация
  

сгради

  
години;
  
години
  
системи
  
пътища
  
ремонти
  
рехабилитация
  
години;
  
вода
  
собственик
  
строителен
  
специалист
  
писмо
  
контра
  
нотариалния
  
страните
  
документ
  
тогава
  
сделката
  
пари
  
дървета
  
година
  
гаранция
  
строителя
  
земеделски
  
земи
  
земеделско
  
производство
  

2003

  
границите
  
урбанизираните
  
територии
  
1993
  
застроени
  
други
  
представляват
  
дворове
  
такива
  
нормативно
  
определените
  
заети
  
части
  
водни
  
стопанства
  
годни
  
такса
  
смет
  
блока
  
мокро
  
помещение
  
баня
  
брокера
  
договора
  
цена
  
мазе
  
застрояване
  
въпрос
  
най-малко
  
проектиране
  
проект
  
част
  
работен
  
строеж
  
жилищно
  
нормативите
  
разстоянията
  
сградите
  
основното
  
страничната
  
граница
  
урегулирания
  
поземлен
  
имот
  
границата
  
дъното
  
височината
  
разстояния
  
граници
  
урегулиран
  
между
  
поземлени
  
имоти
  
2007
  
сила
  
посока
  
разстоянието
  
сграда
  
жилищни
  
определя
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив