Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Нормативни Актове

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪРВ сила от 01.01.2001 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.
     
Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.
(2) Кадастърът обхваща и:

1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;

2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;

3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

4. допълнителни данни в случаите по чл. 34.

(3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

(4) Картата, върху която са отразени и допълнителни данни по ал. 2, т. 4, е специализирана карта.

(5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.

 

     
Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Съдията по вписванията разпорежда вписванията в партидите на недвижимите имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.

 

     
Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.

 

     
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Министърът на правосъдието упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с имотния регистър.

(3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.

 

     
Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.
(2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

(3) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

 

     
Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си.
(2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.

(3) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

 

     
Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За вписване в имотния регистър и за справки и услуги по чл. 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 52, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

 

     
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) Финансирането на дейностите по създаването, поддържането и съхраняването на кадастъра се осъществява чрез субсидия от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, по международни програми, проекти и споразумения.
(2) Финансирането на имотния регистър се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, по международни програми, проекти и споразумения.

 

Част втора.
КАДАСТЪР
Глава първа.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)
     
Чл. 10. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За извършване на административното обслужване службите по геодезия, картография и кадастър могат да имат структурни подразделения в седалищата на районните съдилища.

 

     
Чл. 11. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър се ръководи от изпълнителен директор, а службата по геодезия, картография и кадастър - от началник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да предоставя на началниците на службите по геодезия, картография и кадастър свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 49, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Изпълнителният директор може да бъде лице, което:

1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има най-малко 5 години стаж по специалността;

3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Средствата, набрани от отчисления в размер 75 на сто от събраните по този закон и по Закона за геодезията и картографията такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват за създаване на кадастъра и геодезически измервания, както и за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

     
Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:
1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;

2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява функциите и задачите, определени й със Закона за геодезията и картографията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях, който се одобрява от Министерския съвет;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осигурява поддържането на квалификацията на служителите;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;

10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията.

 

     
Чл. 13. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър осъществяват дейностите по геодезия, картография и кадастър за определените им райони от територията на страната, съхраняват предоставените им първични материали и данни от геодезическите измервания и изпълняват и други функции, определени с устройствения правилник.
 

     
Чл. 14. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е длъжен да се легитимира.
 

     
Чл. 15. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на службите по геодезия, картография и кадастър се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 

Глава втора.
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (В СИЛА ОТ 25.04.2000 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2006 Г.)
     
Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

 

     
Чл. 17. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

 

     
Чл. 18. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Кандидатът подава молба за вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) (*) Комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проверява в 30-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17 за вписването на кандидата в съответния регистър. В състава на комисията се включва представител на Камарата на инженерите по геодезия. Вписването се извършва на основание на заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Когато не са налице законните условия, Агенцията по геодезия, картография и кадастър отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

 

     
Чл. 19. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособността да се извършват дейности по кадастър, по геодезия или картография се придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, са публични.

 

     
Чл. 20. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособното лице е длъжно:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в съответствие с нормативните изисквания;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) да защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

     
Чл. 21. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Правоспособността се загубва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;

3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;

4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1 от този закон или по чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 правоспособността се загубва за срок от една до три години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за заличаване на правоспособното лице от съответния регистър.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и по ал. 1, т. 3 - 5, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 18, ал. 3 и 4.

 

     
Чл. 22. (В сила от 25.04.2000 г.) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Редът за водене на регистрите по кадастър, геодезия и картография се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 

     
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена при изпълнение на своите функции по кадастъра се смятат за правоспособни за извършване на дейности по кадастъра по силата на този закон.
 

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА
     
Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:
1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж;

3. самостоятелен обект в сграда.

 

     
Чл. 24. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.
(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.

(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.

 

    
Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.
(2) Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.

(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.

 

     
Чл. 26. (1) Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор.
(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Идентификаторът се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) Структурата и съдържанието на идентификатора, както и условията и редът за ползването му се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

     
Чл. 27. (1) Основни кадастрални данни са:
1. за поземлен имот: идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) за сграда: идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес;

3. за самостоятелен обект в сграда: идентификатор; местонахождение; етаж; предназначение.

(2) Основни кадастрални данни са и данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.

(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти.

 

     
Чл. 28. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по геодезия, картография и кадастър.

(4) При въвеждане на основните кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им.

 

    
Чл. 29. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;

3. сградите и идентификаторите им;

4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 31;

5. точките от геодезическата основа.

(2) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради.

 

     
Чл. 30. (1) Водят се кадастрални регистри на:
1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;

2. геодезическите основни точки;

3. точките от работната геодезическа основа;

4. идентификаторите и промените им.

(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа:

1. основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот и очертание на сграда;

2. данните по чл. 61, ал. 1, т. 1 - 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;

3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 - 4 за другите вещни права върху недвижимия имот;

4. номера на партидата на имота в имотния регистър.

 

     
Чл. 31. Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти.
 

Глава четвърта.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ
     
Чл. 32. (1) Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции:
1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:

а) недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;

б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните обекти в сгради;

в) трайни насаждения;

г) водни течения и водни площи;

д) природните богатства в земните недра;

е) релефа на земната повърхност;

2. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1.

(2) Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастъра.

(3) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

     
Чл. 33. (1) Специализираните информационни системи, които използват кадастрални данни, задължително поддържат връзка с информационната система на кадастъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Условията и редът за обмен на данни между информационните системи се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

     
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 могат да се включват в кадастъра като допълнителни кадастрални данни, да се поддържат в актуално състояние, да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Допълнителни кадастрални данни, които се набират чрез геодезически, фотограметрични и други измервания, се приемат по реда на чл. 45.

 

Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
     
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството.

 

     
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават и по искане на собственика или инвеститора за отделен имот или за група имоти, което се извършва за тяхна сметка.
 

     
Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) Производството по чл. 35а се открива със заповед на:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато искането е за недвижими имоти, намиращи се в район, за който има издадена заповед по чл. 35, ал. 1.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа местонахождението и границите на имотите, правоспособното лице, на което се възлага изработването, и срока за означаване на границите. В случаите по ал. 1, т. 1 изработването се възлага на определеното от собственика или инвеститора правоспособно лице, а по т. 2 - на лицето, посочено в заповедта по чл. 35, ал. 2.

(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

     
Чл. 36. Областният управител и кметът на общината са длъжни:
1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 35, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, данни за недвижимите имоти от съответните регистри.

 

     
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Органите на Националната агенция за приходите при поискване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър са длъжни да предоставят на службите по геодезия, картография и кадастър данни за недвижимите имоти и за собствениците им.
(2) Условията, редът и конкретните данни, които се предоставят, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

 

     
Чл. 38. (1) Собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) В случай на повреждане или унищожаване на знаците по ал. 1, т. 4 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен незабавно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър. Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър 7 дни преди започване на работите. Знакът се възстановява за сметка на лицето по ред, определен в наредбата по чл. 31.

 

     
Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За поставяне на геодезически знаци и измерване служителят от службата по геодезия, картография и кадастър, съответно лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, има право:
1. да преминава през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак след уведомяване на собственика;

2. да извършва измервания;

3. да поставя временни геодезически знаци в поземлените имоти или върху сградите;

4. след уведомяване на собственика на недвижимия имот да постави постоянни геодезически знаци в поземления имот или върху сградите.

(2) За извършване на геодезическа дейност върху недвижим имот, свързан с отбраната и сигурността, както и за поставяне на геодезически знаци върху него е необходимо разрешение от ръководителя на съответното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, е длъжно да удостовери правото си да извършва действията по ал. 1, както и правото си да изисква представяне на актовете и предоставяне на данните по чл. 38, ал. 1, т. 3.

 

     
Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3, са за сметка на задължените лица.
 

     
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които:
1. се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;

2. са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от:

1. регистрите към картите и плановете;

2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3;

3. регистрите на общинската и областната администрация.

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 предварителни имотни партиди.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал. 2.

 

     
Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) В случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 границите се означават само в териториите, посочени в заповедта за откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически, фотограметрични и други измервания.
 

    
Чл. 42. (1) За създаване и поддържане на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически основни точки като единна основа на геодезическите измервания.
(2) Геодезическите координати в кадастъра се определят в единна координатна система.

 

     
Чл. 43. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:
1. държавната граница - от международни договори;
&

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Резултати Архив