Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Новини

Добави коментар

Апр 1, 2019

Очаква се съвсем скоро да стартира приема по мярка Инвестиции в предприятия  от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година.

ще в началото искам да обърна внимание на едно много важно условие за участие по мярката: за да е допуснат до участие по мярката всеки бенефициент задължително трябва да получи от ИАЛВ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТЕ по нея.

От началото на тази седмица на сайта на ИАЛВ е качено заявлението за участие и списък на необходимите документи към него:
– копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър;
– технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта;
– заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
– В случай че заявителят е организация на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова организация, ИАЛВ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието, храните и горите.
Срока за подаване на заявление по нея вече тече, като липсва информация до кога ще може да се подават заявления.

С мярката се цели подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел се предвиждат изпълнението на дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, както и на структурите и средствата за предлагане на пазара.

Осъществяваните инвестиции ще допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и повишаване на глобалната енергийна ефективност. Към началото на 2018 г. в България са регистрирани и функционират 260 винарски предприятия с общ производствен капацитет 5 833 483 хектолитра. В последните години се наблюдават по-силно изразени колебания и вариации в количествата произвеждано вино в България, като се отчита спад в количествата произвеждано вино със защитено наименование на произход, продиктувано в голяма степен и от потребителските предпочитания и платежоспособност.
Подобряването на технологичната база и системите за управление, както и възможността за осигуряване на подходящо отлежаване и съхранение на произвежданото вино, ще позволи повишаване на устойчивостта на производството, по-добър контрол над технологичния процес и подобряване на адаптивността към пазарното търсене. Това от своя страна ще доведе до цялостно повишение на конкурентоспособността на производството. В допълнение към това, възможността за технологично обновление ще подобри използването на енергия в предприятията, управлението на отпадъците и други, което ще доведе до икономия на енергия, и ще повиши цялостната енергийна ефективност и устойчивост на процесите.

Кои са допустимите бенефициенти:
– винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки
– организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).

Как да кандидатстваме:
Кандидатстването се осъществява на няколко етапа:
1. с подаване на заявление за участие по мярката в териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на винопроизводителите по официално утвърден образец, публикуван на страницата на ИАЛВ, към което се прилагат изискуеми, съгласно националното законодателство, документи.
2. ИАЛВ осъществява административна проверка и проверка на място за допустимостта на кандидата и на предвижданата инвестиция, след като изготвя становище за одобрение или отхвърляне на инвестиционната идея и заявлението. Ако заявлението е одобрено, ИАЛВ издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ“.
3. След получаване на удостоверението за участие кандидатът подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец за предоставяне на финансова помощ. ДФЗ извършва административни проверки и проверки на място за преценяване допустимостта на проектното предложение.
4. След проверка на допустимостта се извършва класиране на проектите съгласно критериите за приоритет.
Кои са критериите, за да сме допустими за участие:
Допустими за подпомагане са винарски предприятия от лозаро-винарския сектор, които са вписани в лозарския регистър, както и организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации.
Към заявленията за предоставяне на финансова помощ следва да бъде представена и приложимата проектна документация с описани инвестиционни дейности и включени очаквани разходи. За оценка на предложените разходи ще бъде използван метода за оценка на поне три независими и съпоставими оферти с оглед определяне обосноваността на предложените разходи. Ще се следи за това оферентите да бъдат независими, да не бъдат в открито производство по несъстоятелност, да не са обявени в несъстоятелност и да не се намират в производство по ликвидация. Офертите следва да бъдат съпоставими, с ясно и детайлно описание на разходите.
Предприятия в затруднено финансово положение няма да се подпомагат.

Кои разходи и дейности са допустими и кои не:
Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на кандидата. Финансират се само разходи, които са платени по банков път от нарочна банкова сметка на ползвателя, които са извършени в периода между датата на подписване и преди крайният срок за изпълнение на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ, с изключение на предпроектните разходи (общи разходи, като такси на инженери и такси за консултации, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права, лицензи и авторски права и регистрацията на колективни марки). Възстановяването на разходите ще се извършва въз основа на разходо-оправдателни документи, които се подават от бенефициентите (копия на оригинални фактури и други подкрепящи документи, доказващи действителността на разходите, като например, платежни нареждания, банкови извлечения и др.).

Допустими за подпомагане дейности са:
1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на: – машини/оборудване за преработката на грозде; – оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст; – оборудване за контрол на температурата; – оборудване за преместване на виното в избените помещения; – оборудване за технология, свързана с пенливи вина; – оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане; – оборудване за управление на отпадните води;
2. оборудване на инфраструктурата на избата: тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.); монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи;
3. оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното: бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни; пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори); модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.
4. Общи разходи, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Недопустими за подпомагане разходи са:
1. Закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. Оборудване за създаване на системи, които дават възможност за въвеждането/поддръжката на сертифициране на частно производство (например разпространение от търговски вериги);
3. Развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти.
4. Разходи за инвестиции за обикновена подмяна;
5. Разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка.
6. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициента, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

ВАЖНО: Инвестициите за обикновена подмяна са недопустими за подпомагане. „Обикновена подмяна“ означава обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

Финансови параметри:
Максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро. Максималният размер на финансовата помощ за микро-, малки и средни предприятия е до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности.
Интензитетът на финансовата помощ се съкращава наполовина за предприятия с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро, и е до 25% от действително направените разходи.
За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от действителното направените допустими разходи.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

мярка
  
инвестиции
  
подпомагане
  
лозаро-винарския
  
сектор
  
българия
  
периода
  
началото
  
участие
  
мярката
  
иалв
  
удостоверение
  
заявлението
  
документи
  
срок
  
по-малък
  
години
  
датата
  
подаване
  
случай
  
производителя
  
лозарския
  
проект
  
описание
  
технологичния
  
процес
  
удостоверението
  
подават
  
организация
  
производители
  

организации

  
извършва
  
проверка
  
признаване
  
заявление
  
цели
  
предприятията
  
пазара
  
повишаване
  
оглед
  
изпълнението
  
дейности
  
подобряване
  
съоръжения
  
устойчивостта
  
процесите
  
енергийна
  
ефективност
  
винарски
  
предприятия
  
количествата
  
произвеждано
  
вино
  
управление
  
възможността
  
съхранение
  
производството
  
контрол
  
доведе
  
енергия
  
други
  
кои
  
допустимите
  
винопроизводители
  
вписани
  
регистър
  
съгласно
  
виното
  
асоциации
  
междубраншови
  
2015
  
продукти
  
осъществява
  
образец
  
място
  
допустимостта
  
кандидата
  
предоставяне
  
финансова
  
помощ
  
проверки
  
критериите
  
допустими
  
допустими
  
следва
  
инвестиционни
  

разходи

  
оценка
  
предложените
  
независими
  
съпоставими
  
производство
  
несъстоятелност
  
разходите
  
сметка
  
между
  
общи
  
такси
  
инженери
  
предпроектни
  
проучвания
  
придобиване
  
патентни
  
права
  
лицензи
  
например
  
закупуване
  
лизинг
  
нови
  
машини
  

оборудване

  
технология
  
стареене
  
ферментация
  
бъчви;
  
резервоари
  
неръждаема
  
винопроизводство
  
лозаро-винарски
  
система
  
свързани
  
обикновена
  
стойност
  
действително
  
2006
  
подмяна
  
евро
  
финансовата
  
служители
  
оборот
  
милиона
  
направените
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив