Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Яну 16, 2014

     Правото на преминаване през чужд поземлен имот е предназначено да създаде възможност за едно физическо или юридическо лице да преминава през чужд поземлен имот, при точно определени граници на прохода.

     Поземленият имот, в полза на който се учредява правото на преминаване се явява господстващ имот, а поземленият имот или поземлените имоти, през които се налага преминаване, са служещи имоти.

     Правото на преминаване през чужд поземлен имот се учредява при наличието на няколко условия. Основното от тях е „да няма друго техническо решение” или когато „друго техническо решение е икономически нецелесъобразно”. С правото на преминаване не могат да се влошат условията за застрояване, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземления имот и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

     Когато е постигнато съгласие между заинтересуваните лица за обема, срока и за размера на обезщетението за правото на преминаване, документът, който установява правото на преминаване през чуждия поземлен имот е писмен договор с нотариална заверка на подписите.

    При непостигане на съгласие между лицата, установяване правото на преминаване се осъществява със Заповед на кмета на общината . За издаването на подобна заповед обаче следва да се предприемат няколко стъпки:

Заинтересуваното лице подава заявление в деловодството на общинската или районната администрация, или областната управа (в случаите, в които се установява право на преминаване през имоти – държавна собственост) като към него се прилагат:

- документ за собственост или други вещно права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа;

- скица-извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП), кадастрален план (КП), кадастрална карта (КК) – в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономически нецелесъобразно;

- предложение за начина на преминаването;

- други документи

Срокът за издаване на заповедта не може да бъде по-дълъг от един месец от датата на постъпване на заявлението.

С установяването на правото на преминаване възниква сервитут в полза на собственика на господстващия имот и тежест върху служещия поземлен имот.

     Процедурата се извършва от длъжностно лице от общинската администрация, или от областната администрация (ако правото на преминаване засяга имот – държавна собственост), което проучва предоставените документи; уведомява всички заинтересуваните лица за началото на процедурата; извършва посещение на място за преценка на условията. Въз основа на тези действия длъжностното лице одобрява предложения от заявителя вариант или изработва проект на прохода и уведомява комисията, назначена от кмета, която да определи дължимото обезщетение. Обезщетението се определя по пазарни цени и се заплаща преди издаване на заповедта.

Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица – заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.

     Както договорът, така и заповедта, се вписват в имотния регистър  - в партидите на недвижимите имоти – на господстващия и на служещия.

     Заповедта или отказът за издаването й могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред от заявителя – собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.

Обжалването се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред съответния административния съд. Обжалването спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.

Решението на комисията на общината за размера на определеното обезщетение също подлежи на обжалване, като по делото се призовават общината и заинтересуваните страни.

Решенията на първоинстанционните съдилища по жалби срещу заповедта на кмета или отказа за издаването й съответно срещу заповедта на областния управител са окончателни.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив