Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дискусии

Добави коментар

Апр 19, 2011

Коментари: 13

Уважаеми колеги,

Предлагам на вниманието ви дискусия на тема "Имаме ли нужда от нормативен акт /закон/, който да регламентира нашата дейност и да определя правилата в нашата професия".

Моето мнение е, че наложително да има такъв закон.

Тук ще споделя част от идейте си какви правила трябва да включва един бъдещ закон:

Предложение за създаване на нормативен акт /закон/, който да регламентира дейността на агенциите за недвижими имоти, брокерите, професионалните домоуправители и услугите, които те предлагат.

Законът да регламентира дейността на посредниците при сделки с имоти-физически и юридически лица и да регламентира дейността на фирмите занимаващи се с управление на имоти. Да регулира отношенията между фирмите и техните клиенти. Законът да има за цел подобряване и гарантиране качеството на предлаганите услуги, осигуряване на висока сигурност на сделките, защита на интересите на предлагащите и ползващите услугите, създаване и повишаване на културата на предлагане и ползване на услугите. Законът да урежда условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професиите „брокер”, „домоуправител” и др.под.

Да има Камара на брокерите.

Камарата да поддържа публичен професионален регистър на брокерите-физически лица.

Камарата да поддържа публичен професионален регистър на агенциите за недвижими имоти-ЕТ и юридически лица.

Камарата да поддържа публичен професионален регистър на фирмите предлагащи услугите „Управление на имот”, „Професионален домоуправител” и др.под.

Камарата да поддържа публичен регистър на лицата-инвеститори в недвижими имоти и съпътстващите ги услуги. Вписването в регистъра да е на принципа „регистрационен режим”. Да се вписват всички деклариращи, че са инвеститори. Декларацията да включва: представяне на инвеститора, приблизителен размер на капитал за инвестиции.

Който не е вписан в регистрите да няма право да упражнява съответната дейност.

Вписването в регистирите на опериращите в момента фирми и брокери да става с декларация, че упражнават съответната дейност в момента /вписването да бъде „по право”/. Вписването да се извърши в срок до 1год. След този срок, професиите брокер, домоуправители др.под. ще може да се упражняват само след преминат курс на обучение, организиран от Камарата и положен изпит пред комисия излъчена от Камарата. В публичен професионален регистър на агенциите за недвижими имоти-ЕТ и юридически лица да се вписват само фирми, на които собственикът е правоспособен брокер, домоуправител или др.под. или във фирмата има нает поне един правоспособен брокер, домоуправител или др.под.

Камарата издава сертификат на вписаните в регистрите.

Всеки брокер да има служебна карта, с която да се летимира, издадена от фирмата, в която работи.

Членството в камарата да е задължително.

Членският внос да е 120лв./год.

Камарата да има областни структури.

Камарата да представлява и защитава интересите на членовете си.

Камарата да провежда курсове за брокери, домоуправители, икономи и др.под.

Да има етичен кодекс, спазването му да е задължително, Камарата да следи за спазването му.

Камарата да поддържа общо информационно пространство /сайт/ за размяна на информация, дискусии, обяви и др. включващо:

- информация за предлагането и търсенето на имоти и услугите свързани с тях,

- статистика и анализ на процесите на пазара на имоти и услугите свързани с тях,

- разработването на прогнози, стратегии и нормативни документи свързани с пазара на имоти и съпътстващите ги услуги,

- информация за успешни и неуспешни сделки, отзиви и препоръки от доволни клиенти, проблеми при сделките с имоти и услугите свързани с тях, начини за решаването им, информация за некоректни клиенти /”черен” списък на некоректните клиенти/, информация за некоректни и некомпетентни брокери, домоуправители и др.под. и фирми /„черен” списък на брокерите, домоуправителите и др.под., „черен” списък на фирмите от бранша/, дискусии на тези теми,

Да има кодекс на добрите търговски практики, който да включва следните правила:

- спазването на стандарта „Изисквания относно предоставяне на услуги от брокери на недвижими имоти”. Спазването на този стандарт да се следи от Камарата,

- брокерите да нямат право за работят без заплащане от страна на клиентите си,

- да не се допуска изполозването на т.н. „набирателни оферти” /това е недопустимо и според Закона за рекламата/,

- размерът на минималната комисионна да бъде 3%, при продажби и покупки, за всеки един от клиентите на брокера,

- размерът на комисионната за наеми да бъде фиксирана на половината от първия месечен наем за страната наела брокера, ако другата страна е без брокер, да дължи същата комисионна на брокера,

- да бъде задължително да има писмен договор между фирмата посредник и клиента,

- клиентите, собственици на имоти, при сключване на договор за посредничество да предоставят копия от документите за собственост,

- да бъде задължително, при огледи, да се подписва „Протокол за оглед” от участниците в огледа.

Да има механизми за налагане на санкции при неспазване на правилата от Етичния кодекс и добрите търговски практики.

Допълнителни изисквания:

1. Всички справки извършвани в Агенцията по вписванията от агенции, брокери, домоуправители и др.под. да са безплатни.

2. Удостоверенията за тежести да се издават от Агенцията по вписванията в срок от 24ч. и да са безплатни за агенции и брокери.

3. При отдаване под наем, брокерите и домоуправителите да могат да правят справка за наличие на криминално досие на наемателя.

4. При съмнение за нередности, злоупотреби, измами и др.под, брокерите и домоуправителите да могат да взаимодействат органите на реда-да има изградена система за това.

5. Услугите предоставяни от брокери, домоуправители и др.под. да са освободени от облагане с ДДС.

Моля, да споделите вашите мнения по предложената тема за дискусия.

Кристина Найденова

Агенция ЕВИНА

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (13)

Aнгелов Апр 21, 2011  

Хубаво предложение,но не всичко ми е ясно. Цитирам: \"В публичен професионален регистър на агенциите за недвижими имоти-ЕТ и юридически лица да се вписват само фирми, на които собственикът е правоспособен брокер, домоуправител или др.под. или във фирмата има нает поне един правоспособен брокер, домоуправител или др.под.\" По какви критерии ще се определя- \"правоспособен брокер, домоуправител\" Комисиона на фирмата как ще се определя: -върху пазарната цена на имота -върху данъчната основа Ще бъде ли задължително всички фирми занимаващи се с покупко-продажба на недвижими имоти да работят по ДДС

Правоспособност, за всяка професия се получава, след преминат курс на обучение, успешно издържан изпит и получаване на някакъв документ за това. Това гарантира, на ползвателя на услугата, качество. Идеята ми е, при учредяване на професионалния регистър на брокерите да се впишат всички работещи в момента брокери, ако имат желание да продължат да работят като такива, а след това в регистъра да се вписват само хора успешно преминали съответният курс на обучение. За комисионната на агенциите: Сега всяка агенция решава с каква комисионна да работи. Комисионните варират от 1% до 15%. Моето мнение, е че всички агенции трябва да работят с комисионна поне от 3%. Това е нормалният процент, ако работят "на светло" - поддържат офис, плащат данъци и осигуровки и др. разходи. Агенциите да се конкурират с качеството на услугите, които предлагат, а не с нисък размер на комисионната. За ДДС: Моето мнение, е че услугата "посредничество при сделки с имоти" трябва да е освободена от ДДС услуга.

Aнгелов Май 4, 2011  

Изглежда не сте ми разбрали въпроса,цитирам:

Aнгелов Май 4, 2011  

Изглежда не сте ми разбрали въпроса,цитирам: "Правоспособност, за всяка професия се получава, след преминат курс на обучение, успешно издържан изпит и получаване на някакъв документ за това." Доколко съм запознат само МОН (министерство на образованието и културата)може да издаде диплом(документ),за положен успешен испит,който да е валиден навсякаде в България. Защо трябва да членувам в някаква организация и да и плащам членски внос,с какво може да ми помогне,законите са еднакви за всички и ако някой ги наруши ще си поеме отговорността за това. Не можем да се оплачем,че няма закони,друг е въпроса,че не се спазват. За ДДС си има закон,кой трябва да плаща и кой е освободен.

Всъщност това не е така. Няма закон, който да регламентира дейността на брокерите на имоти, няма закон, който да регламентира дейността на агенциите-посредници при сделки с имоти, няма нормативен акт, който да нивото на определя професионална квалификация на работещите, като брокери. По въпроса за дипломите - документ за преминат курс на обучение и завършена квалификационна степен могат да издават оторизираните за това обучителни организации. Ползата да се членува в професионална организация, на общо е, че тя защитава професионалните интереси на членовете си и гарантира качеството на услугите, предоставяни от членовете и.

Aнгелов Юни 13, 2011  

Госпожо Найденова за да стане всичко това за което пишете,ще трябва да се лицензират всички агенции за недвижими имоти. Хубаво,но какво ще стане с хората който искат да си продадат жилището без посредник,ако самата деиност мине под лицензионен режим,това значи че не всеки ще може да извършва тази деиност - пример:застрахователна деиност,заложни къщи.............

Не е задължително агенциите за недвижими имоти и брокерите да са на лицензионен режим, маже да се на регистрационен режим. Лицата, които ползват услугите на посредници получават и ще получават компетентно обслужване и висока сигурност на сделките. Лицата, които продават и купуват имоти сами го правят на свой риск. В някои държави е задължително сделките с имоти да се правят с помощта на посредници, така е в Канада. Да си зададем въпроса, защо в една развита и богата държава има такава практика.

Aнгелов Юни 19, 2011  

Госпожо Найденова, Аз също имах предложение,което написах в \"МНЕНИЯ\", но не получих никакъв коментар на статията. Вижте моите предложения,малко се различават от Вашите. Моите предложения: 1.Нека само юридически лица да имат право да се занимават с посредничество при покупко-продажба и наеми на недвижими имоти. 2.Фирмите които се занимават с посредничество при покупко-продажба и наеми на недвижими имоти да работят по ДДС. 3.Минималният осигурителен праг на брокер / консултант да е 1000 лв./ Причините за моите предложения: 1.Законът към юридическите лица е по-строг - по-големи глоби и отговорности към закона. 2.Вижте печалбите на една уважаваща себе си АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, какъв е процентът на фирмата, който взима от своите клиенти /за положения труд/, и каква е пазарната цена на един имот. Пример: имот за 50 000 лв. Процентът за фирмата извършила сделката от своите клиенти (продавач / купувач) - 5% - 2 500лв. (само за една сделка), а всеки твърди, че прави по няколко сделки на месец - ЗНАЧИ ТРЯБВА ДА РАБОТИ ПО ДДС. 3.Осигуровките се надчисляват върху заплатата, а за една фирма,това е нейната печалба.

Ето, виждате, че има много теми за дискусии и нерешени въпроси около добрите търговски практики при посредничество при сделки с недвижими имоти. Смятам, че имаме нужда от закон, който да установи приемливи за всички правила на работа, да създаде бизнес култура в отношенията между участниците на пазара на имоти, да въведе европейски стандарт и добри търговски практики в работата на брокерите.

На българите е необходимо спешно приемане на Закон за отношенията между наемодатери и наематели !!! Вижте повече: Моля Ви, кажете: \"Да, Нужен е Закон за отношенията между наемодател и наемател\" ! http://www.causes.com/causes/606792-/about Качеството на живот в България е по-важно от нашите вътрешни проблеми, нали? С уважение към колегите :

Здравейте, много кратичко искам да изкажа своето мнение, че твърто съм за наличието на закон регламентиращ дейността на брокерите.Как и по какъв начин това са детайли. Но с наличието на закон ще бъде ясно кой,кой е, какво точно върши, какво възнаграждение получава и каква отговорност носи.Поздрави Емилия и екипът на "SPI"Ltd.

Янтра Хоумс Дек 22, 2011  

Намирам идеята за въвеждане на определени норми за добра, но съм абсолютно против идеята за Камара на брокерите, по гореописания начин - считам, че има голяма разлика между брокери и инженери, та да задължаваме колеги да са членове, да плащат членски внос и т.н. Повечето описани неща /особено курса на обучение/ ще бъдат създадени единствено и само за нечия финансова облага и да внесат още от любимата бюрокращина. Протоколите за оглед и въобще каквито и да е вътрешни, съпровождащи работата документи, са проблем изцяло на брокера, консултанта и т.н. - като не искат да подпишат, да работят с някой друг, все пак има достатъчно отговорни клиенти. И в крайна сметка, нека не правим сектора сив и скучен, воден от еди-кой си, а да оставим всеки да се справя с пречките. И.... Етичният кодекс никога няма да проработи, според мен... Поздрави и Весели Празници!

Понякога си мисля,че или колегите,предлагащи законово регламентиране на професията брокер са с къса памет,или са от скоро на пазара,или нямат сделки в последно време.Само не разбрах освен ограничаване правото на работа на голяма част от брокерите,как в новият закон ще се регламентира защитата на агенциите от нелоялни клиенти,които "прескачат" нагло брокера?Аз преживявам от 1993 година трета криза в бранша и досега за колегите с къса памет такива предложения като сегашните доведоха до това да ни приравни закона с проститутките и ни обложат с един от най-големите патенти?Нека оставим пазара да регулира количеството и качеството на работа,некоректните брокери пазара ги изхвърля зад борда!освен това смятам,че добрият професионалист го оценят клиентите и пазара,а не неуспели собственици на агенции,които се издържат от курсове и лицензии,освен това защо ми е брокер в агенцията,взел изпита с отличен,а не ми носи пари във фирмата,защото го няма пазарният нюх? Уважаеми колеги,аз съм твърдо "за" за договора за посредничество,без такъв никой от колегите не тръгва от агенцията,но дайте да помислим как един такъв договор да ни защити комисионната без да влизаме в дълги и скъпи съдебни процедури,като в по-голямата част няма какво да вземем от клиента,ако спечелим делото?А за размера на комисионните,все пак сме търговски дружества и нека не определяме със закон размера,нека си остане въпрос на договорка,фигурираща в договора за посредничество между нас и клиента!А и колеги при 3% комисионна защо се пазарите за 1лев устна справка в Агенцията по вписванията?или завидяхте на големия хонорар на бивщата шефка на Агенцията?Всеки уважаващ себе си брокер преди да започне да продава даден имот трябва да е наясно със собствеността,да загледне в Агенцията по вписванията, в ТР,а то виж застраховката не ни стигне да покрием щетите при продажба на имот на търговец в несъстоятелност!Не е ли по-добре периодично да се провежда обучение на брокерите с промените в българското законодателство? това би донесло по-малко вреда на бранша,отколкото ползата в обучението на брокерите!

Още публикации

Тагове

дискусия
  
тема
  
нормативен
  
закон
  
регламентира
  
дейност
  
правилата
  
правила
  
включва
  
създаване
  
дейността
  
агенциите
  
недвижими
  

имоти

  
брокерите
  
домоуправители
  

услугите

  
сделки
  
юридически
  
лица
  
фирмите
  
между
  
клиенти
  
законът
  
услуги
  
сделките
  
интересите
  
професиите
  

камарата

  
поддържа
  
публичен
  
професионален
  
регистър
  
имоти-ет
  
съпътстващите
  
вписването
  
вписват
  
регистрите
  
право
  
съответната
  
момента
  
фирми
  

брокери

  
срок
  
брокер
  
камарата
  
правоспособен
  
домоуправител
  
фирмата
  
задължително
  
кодекс
  
спазването
  
следи
  
информация
  
дискусии
  
свързани
  
пазара
  
некоректни
  
списък
  
„черен”
  
домоуправителите
  
добрите
  
търговски
  
практики
  
страна
  
клиентите
  
размерът
  
комисионна
  
брокера
  
наем
  
договор
  
агенцията
  
вписванията
  
агенции
  
безплатни
  
могат
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив