Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Апр 26, 2012

Как и от къде можете да вземете удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения

ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП.
Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да извадите от съответната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес (по лична карта). За останалите субекти – в зависимост от вашата регистрация, трябва да се обърнете към съответната дирекция на НАП.
Искането за издаване на Удостоверение по чл.87 може да изтеглите от сайта на НАП. Този документ доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата.
Когато купувате имот с или без банка (ипотека на недвижим имот), нотариуса и банката ще поискат от вас да предоставите този документ. Срока за издаването му е 7 дни от подаване на заявлението.
При нотариуса извършващ сделката за продажба на вашето жилище, парцел, или друг вид недвижима собственост ще трябва да попълните и декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК. Тази декларация се заверява нотариално и нотриуса е задължен да изиска нейното подписване, тъй като носи солидарна отговорност за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя ако има такива.
Може да видите Списък с адресите на Териториална дирекция на НАП за територията на РБ.

“ чл. 87. (1) На всяко регистрирано лице се открива данъчно-осигурителна сметка.
(2) В данъчно-осигурителната сметка се отразяват:
1. размерът на данъците и лихвите по тях, както и бюджетът, в който трябва да постъпят;
2. размерът на задължителните осигурителни вноски и лихвите по тях, както и бюджетът, съответно фондът, в който трябва да постъпят;
3. размерът на вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“, лихвите по тях, както и бюджетът, в който трябва да постъпят;
4. постъпилите плащания от регистрираното лице, от трето задължено лице или от всяко трето лице в полза на субекта;
5. сумите, постъпили в резултат от действия по принудително изпълнение;
6. извършените прихващания и възстановявания на суми и основанието за това;
7. други обстоятелства, свързани с възникване, промяна и погасяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг;
8. данните от подадените декларации, свързани с данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски, издадените ревизионни актове, актовете за прихващане и възстановяване, наказателните постановления и съдебните решения по тях.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите утвърждава формата и елементите на данъчно-осигурителната сметка със заповедта по чл. 81, ал. 2.
(4) Сметката се води и след прекратяване на регистрацията и се приключва след погасяването на всички задължения, отразени в нея. Информацията от нея се архивира и се съхранява в срок и по начин, определени със заповедта по чл. 81, ал. 2.
(5) По искане на регистрираното лице органът по приходите предоставя информация за всички обстоятелства, отразени в сметката.
(6) Органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на искането или на акта. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(7) Освен в случаите, когато се предоставя въз основа на акт на съда, информацията по ал. 5 или удостоверението по ал. 6 за наличие на задължения се получава лично от субекта, от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или по електронен път.
(8) В срок до 1 юли на съответната година осигурените лица трябва да получават информация за осигурителния си доход.

чл. 264. (1) Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. “

КАКВО НОВО в ДОПК:
Новите изменения в ДОПК от Януари 2012г. касаят чл.178 от закона.
Съгласно ДОПК публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане в брой или безкасово. Задълженията събирани от НАП ( с изключение на тези събирани по Закона за местните данъци и такси) се плащат безкасово. Новото в закона е предоставената възможност за плащане чрез терминално устройство ПОС с платежна карта.
Важно е да се отбележи, че при извършване на безкасово плащане изискването е това да става в срок най-късно в последния ден предвиден като краен за плащане на публичното задължение. Освен това парите трябва да са постъпили по съответната сметка най-късно на следващия работен ден.

чл. 178.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Безкасовото плащане се извършва чрез терминално устройство ПОС с платежна карта или чрез банка с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него лице, съгласуван с Българската народна банка.
(6) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато плащането е наредено най-късно в последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение, и дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от следващия работен ден.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Безкасовото плащане чрез лицензиран пощенски оператор се извършва с пощенски запис за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него длъжностно лице, съгласувано със съответния лицензиран пощенски оператор.
(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Плащане в брой може да се извършва и на упълномощени лица. Редът за събирането и отчитането на сумите се определя със заповед на ръководителя на съответната администрация или организация.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

удостоверение
  
наличие
  
данъчни
  
издава
  

лице

  
документ
  

съответната

  
териториална
  
дирекция
  
карта
  
непогасени
  
осигурителни
  

задължения

  
имот
  
банка
  
ипотека
  
нотариуса
  
декларация
  
допк
  
нотариално
  
задълженията
  
прехвърлителя
  
учредителя
  
сметка
  
данъчно-осигурителната
  
размерът
  
лихвите
  
бюджетът
  
постъпят;
  
вноски
  
съответно
  
плащания
  
регистрираното
  
трето
  
сумите
  
постъпили
  
принудително
  
обстоятелства
  
свързани
  
данъци
  
задължителни
  
актове
  
приходите
  
заповедта
  
сметката
  
отразени
  
информацията
  
срок
  
искане
  
органът
  
предоставя
  
информация
  
наличието
  
липсата
  
основа
  
съда
  
удостоверението
  
сила
  
упълномощено
  
лица
  
вещни
  
права
  
недвижими
  
имоти
  
закона
  
доброволно
  
чрез
  

плащане

  
брой
  
безкасово
  
събирани
  
терминално
  
устройство
  
платежна
  
най-късно
  
последния
  
публичното
  
задължение
  
следващия
  
работен
  
2011
  
2012
  
безкасовото
  
извършва
  
бюджета
  
образец
  
утвърден
  
министъра
  
финансите
  
него
  
предишна
  
лицензиран
  
пощенски
  
оператор
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив