Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Дек 16, 2016

Коментари: 1

Всяка вещ може да бъде собственост на едно лице, но може да се притежава и от повече лица (физически или юридически, държавата и общините) в режим на съсобственост. Съсобственост върху определена вещ възниква по различен начин: в резултат на сделка (доброволна съсобственост) или в резултат на наследяване (случайна съсобственост). Съсобственост може да въаникне и чрез реституция. Във всяка една сграда в режим на етажна собственост също има съсобственост върху общите части на сградата (принудителна съсобственост).

Съпритежанието на определен обект може да е желано и споделено. Тогава няма нужда да се предприемат каквито и да било действия по прекратяване на съсобствеността. Но когато съсобствениците или част от тях не искат да притежават общо вещта и това състояние създава проблеми, възниква интерес да се осъществи делба, която да прекрати тази съсобственост. За да се осъществи това е необходимо делбата да е законово допустима. Някои видове съсобственост са неделими по закон (например етажна собственост). Съпружеската имуществена общност също е неделима, но след евентуален развод тя се превръща в обикновена съсобственост и може да се разделя по общия ред.

Делба може да поиска всеки от съсобствениците по всяко време и това право не се погасява по давност. С доброволна делба може да се подели както една вещ, така и съвкупност от вещи. Предмет на делбата може да бъде движима или недвижима вещ, както и ограничени вещни права (например право на строеж).

Когато се дели наследство, основното и най-важно изискване за да се осъществи законно делбата е в нея да участват всички сънаследници. В противен случай делбата е нищожна. За това изключително важно е предварително да се установят по категоричен начин всички сънаследници на вещта или вещите. От друга страна ако определено имущество бъде пропуснато при делбата това не е фатално и винаги може да се раздели допълнително.

В случай, че всички съсобственици са съгласни и се постигне споразумение, съобразено със законовите изисквания, се пристъпва към реализация на доброволната делба. Това е най-удачния и рационален начин да се уредят отношенията между съсобствениците, защото другата алтернатива, а именно съдебна делба, коства много нерви, средства и време за всички участници. Ако някой от съделителите е малолетен, непълнолетен или поставен под запрещение за делбата е необходимо предварително да се осигури разрешение от районния съд.

Доброволната делба се осъществява чрез договор, в който се уговаря всеки от съделителите какво ще получи и по какъв начин. Когато предмет на делбата е неподеляема вещ (движима или недвижима), най-рационално е да се уговори единият съсобственик да придобие вещта, като уравни дяловете на другите с пари.  Това може да стане както с договор за делба, така и с обикновена покупко-продажба на дялове. Възможно е в договора за доброволна делба на имот да се предвиди, че лицето, което получава в дял недвижимия имот, няма да уравнява дела на друг съделител с пари, а чрез задължение за издръжка и гледане. Ако не се постигне договорка относно това кой да получи вещта, предмет на делбата, друга алтернатива е да се продаде същата в цялост на трето лице и всички съсобственици  да си разделят парите от продажбата според дела си. Когато предмет на делбата е поделяема вещ съсобствениците се разбират как да я поделят според дяловете си. 

Най-често чрез делба се поделят недвижими поземлени имоти и/или обекти (жилищни, търговски и т.н.).

Когато се разделя обект и се образуват два нови обекта е нужно да се изготви и одобри от общинската администрация инвестиционен проект. При изготвянето на проекта се съобразяват всички законови изисквания, предвидени предимно в Закона за устройство на територията, но и в други нормативни актове. Така например изискванията за самостоятелно жилище са след делбата то да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. При обособяване на новия обект в агенцията по кадастъра се представя схема на етажа, която се нанася в кадастъра. Ако новообразуваните обекти не могат да покрият тези изисквания поради технологични или други причини, то и реалното поделяне на имота не е възможно. Следва да се има предвид, че придадени към отделните жилища помещения (мазета и тавани) не могат да се отреждат в самостоятелна собственост при делба – такава делба ще бъде нищожна. Все пак ако съделителите притежават друг обект в етажната собственост, те могат да придобият таван или мазе, което ще стане придадено помещение към притежаваният от тях обект.

При делба с предмет поземлен имот трябва първо предварително да се изготви скица-проект на новообособените имоти. Скицата-проект се изготвя от експерт-геодезист (правоспособно лице по кадастъра) в цифров и графичен вид. В нея се описва как се разделя имота и каква е квадратурата на новообособените парцели. Скицата  се внася в Агенцията по кадастър и геодезия за одобрение и нанасяне в кадастъра и кадастралните регистри. При изработване на скицата (схемата) се вземат в предвид всички законови изисквания и ограничения – за лице на парцела, площ и т.н. Така например площта на нива не може да бъде по-малко от 3 дка, ливада - по-малко от 2 дка, а лозе или овощна градина – по-малко от 1 дка. За подялба на поземлен имот в регулация също има изисквания за минимални размери. В  градовете парцел не може да е с лице по-малко от 14 м. и 300 кв.м повърхност; в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места тези показатели са съответно 16 м. лице и 500 кв.м повърхност; във вилните зони - 18 м. лице и 600 кв.м повърхност; в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен  - 16 м. лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици - 14 м. лице и 300 кв.м повърхност; в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен 12 м. лице и 250 кв.м повърхност.

Освен предварителната геодезическа и архитектурна работа по одобряване на проекти и нанасяне в кадастъра, за осъществяването на делбата на имот е нужно да се подготвят и Удостоверние за данъчна оценка, Удостоверение за наследници, актът за собственост и проект на договора за делба. Договорът за делба се сключва с нотариална заверка на подписите и за това трябва да се подпише пред нотариус от всички съсобственици. За нотариалното изповядване на сделката се заплаща нотариална такса. Договорът за делба, в който има недвижим имот се вписва в Агенцията по вписванията. След делбата всеки от съсобствениците придобива реална част от имота, съответстваща на идеалните му части.

Ако се окаже, че с договорът за доброволната делба определен недвижим имот е поставен в дял на лице, което не е съсобственик, делбата е нищожна, тъй като не е спазена формата за прехвърляне на имот – нотариален акт.  Но ако такова лице получи движими вещи, за прехвърлянето на които не се изисква нотариален акт като форма за действителност, то делбата ще е действителна.

В Закона за наследството е уредена и една особена хипотеза на т.нар. условно „делба-дарение”. Такава „делба” се осъществява от наследодателя приживе. Той разпределя имуществото си на наследниците като им го прехвърля. Въпреки, че се нарича делба-дарение, по правната си същност това дейтвие на наследодателя представлява само дарение и по-точно няколко дарения, тъй като юридически делба на наследство, осъществена докато е жив наследодателя е нищожна.

© Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев.

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

larikova Фев 17, 2017  

оферта заем Здравейте (larikovasto@gmail.com) Помощ финанси и потребителското кредитиране Вие се нуждаят от пари, за да си купи кола, апартамент, плащат сметките си, започнете бизнес или да финансира даден проект, но за съжаление банката ви пита условията, които не можете. Или сте искали толкова много кредити и падна на неподходящи хора или не разполага със средства за заплащане на всички необходими такси. Те са там, за да ви помогне. Те правят заем между-специално в зависимост от размера, който искате. Тяхната цел е да помогнат на своите братя и сестри в парични затруднения, за да се бори срещу временна липса на пари. Ако имате нужда от пари, не се колебайте да се свържете с нас на

Още публикации

Тагове

собственост
  

лице

  
юридически
  
режим
  
съсобственост
  
възниква
  
начин
  
резултат
  
доброволна
  
чрез
  
етажна
  
части
  
определен
  
обект
  
съсобствениците
  
част
  
притежават
  
вещта
  
осъществи
  

делба

  
необходимо
  

делбата

  
например
  
обикновена
  
разделя
  
време
  
право
  
вещи
  
предмет
  
движима
  
недвижима
  
когато
  
наследство
  
сънаследници
  
случай
  
нищожна
  
предварително
  
друга
  
съсобственици
  
постигне
  
изисквания
  
доброволната
  
алтернатива
  
съделителите
  
поставен
  
осъществява
  
договор
  
получи
  
съсобственик
  
дяловете
  
пари
  
стане
  
възможно
  
договора
  
имот
  
дела
  
поделят
  
имоти
  
обекти
  
нужно
  
изготви
  
проект
  
законови
  
закона
  
други
  
помещение
  
агенцията
  
кадастъра
  
могат
  
имота
  
предвид
  
такава
  
поземлен
  
новообособените
  
скицата
  
нанасяне
  
по-малко
  
повърхност;
  
курортните
  
места
  
зони
  
селата
  
частите
  
преобладаващ
  
терен
  
повърхност
  
договорът
  
нотариална
  
недвижим
  
нотариален
  
наследодателя
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив