Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Новини

Добави коментар

Апр 25, 2020

В началото на месец май е предвидено да стартира процедура "Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 

Целта на процедурата е да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Минималния размер на безвъзмездната помощ е 3 000 лева, а максималния 10 000 лева. 

ВАЖНО:Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Допустими кандидати:

Критерии за допустимост на кандидатите

1)Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2)Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.

3)Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микроили малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

5)Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

6)Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Важно: Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Критерии за недопустимост на кандидатите

1) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интересивъв връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са: 

• микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти

• микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

• малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 11), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

• предприятия,извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”

Условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:

1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

2/ Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.

7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

8/ Да са, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Допустими разходи

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

  • разходи за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
  • всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.     

           

Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

I.Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 следните документи:

а/Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

б/Декларация за финансовите данни

в/Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата

г/Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)

  • Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община. 

д/Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 и/или Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020– подписано от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

процедура
  
подкрепа
  
микро
  
малки
  
предприятия
  
преодоляване
  
пандемията
  
covid-19
  

процедурата

  
резултат
  
изпълнението
  
дейността
  
поне
  
месеца
  
проекта
  

помощ

  
лева
  
важно
  

безвъзмездна

  

финансова

  
надвишава
  
приходи
  
продажби
  
2019
  
допустими
  
кандидати
  
критерии
  
допустимост
  
кандидатите
  
допустими
  
настоящата
  
подбор
  
проекти
  
юридически
  
лица
  
регистрирани
  

съгласно

  
търговския
  
закона
  
преди
  
дейност
  
отговарят
  
изискванията
  
малките
  
средни
  
предприятия
  
могат
  
участват
  
получат
  
случай
  
други
  
средства
  
заявлението
  
подпомагане
  
предложение
  
оборот
  
положение
  
смисъла
  
регламент
  
2014
  
кандидатът
  
дата
  
българия
  
липсата
  
несъстоятелност;
  
производство
  
сключили
  
споразумение
  
законодателството
  
държавата
  
установено
  
сила
  
решение
  
трудовата
  
аналогични
  
задължения
  
компетентен
  
орган
  
неизпълнение
  
договор
  
изключение
  
случаите
  
стойността
  
имат
  
данъци
  
вноски
  
общината
  
седалището
  
кандидата
  
европейската
  
лицата
  
представляват
  
страна
  
включително
  
чрез
  
предоставяне
  
информация
  
ii
  
престъпление
  
налице
  
удостоверяване
  
основания
  
отстраняване
  
критериите
  
2014-2020
  
програмата
  
развитие
  
селските
  
райони
  
микропредприятия
  
седалище
  
територията
  
дейности
  
осъществяват
  
община
  
преработка
  
маркетинг
  
осъществяващи
  
инвестиции
  
свързани
  
селскостопански
  
продукти
  
неселскостопански
  
извън
  
приложение
  
договора
  
създаване
  
общност
  
производството
  
памук
  
определението
  
описание
  
общите
  
условия
  
периода
  
2020
  
икономическа
  
попадат
  

„производство

  
хранителни
  
следва
  
готови
  
ястия”;
  
„преработка
  
продукти”;
  
разходите
  
следните
  
необходими
  
управление
  
извършени
  
датата
  
изпълнение
  
дейностите
  
бенефициентът
  
управляващия
  
разходи
  
административния
  
документите
  
бенефициента
  
документи
  
подкрепени
  
наблюдение
  
услуги
  
разходи
  
видове
  
недостига
  
липса
  
ликвидност
  
настъпили
  
епидемичния
  
взрив
  
физически
  
изцяло
  
подаване
  
предложения
  
електронен
  
кандидатстване
  
формуляра
  
исун
  
кандидатите
  
декларация
  
заявление
  
профил
  
достъп
  
представлява
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив