Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Авг 30, 2012

Коментари: 1

Какво нямат право да правят проблемните съседи?

6 законови решения на най-честите своеволия на нашите съседи

 

1.СЪСЕДИТЕ ПРЕГРАЖДАТ ОБЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ С МЕТАЛНИ ВРАТИ?

Какъв е статутът на железните врати на етаж във вход на жилищен блок. Не е ли незаконно поставянето им? Все още има хора, които преграждат коридора на етажа с решетки! Кой следи за това и къде може да се подаде сигнал?

КОРИДОРИТЕ НА ЕТАЖА СА ОБЩИ ЧАСТИ
Извадка от закона за етажната собственост
Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост,
наричани по-нататък "собственици", имат право да:
1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;
2. участват в управлението на етажната собственост.
(2) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да
участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
1. не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части на сградата;
2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. не завземат общи части на сградата;

 

2.СЪСЕДЪТ ОТГОРЕ ВИ НАВОДНЯВА?

Можете да свикате събрание на Етажната собственост, на което да се вземе решение този собственик  да отстрани проблема.По-лесният вариант за в бъдеще е да си направите една застраховка, която включва и наводнение от съседи, съветва брокерът Димитър Велков. Тогава застрахователят ви покрива щетите, пък той се занимава със съседите.  Но, все пак, ако нямате финансова възможност или държите съседите да бъдат принудени да оправят теча си, има и законово решение.

Раздел III.
Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

 

 3.СЪСЕДИТЕ СИ ОСТАВЯТ СТАРИТЕ ВЕЩИ В ОБЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ВХОДА?

По стълбището в жилищен блок не би трябвало да има никакви битови продукти, мебели и каквото и да е, и то по закон. Много често след ремонт безотговорни съседи решават да изхвърлят битови и домашни отпадъци на площадката на етажа – като например стари тоалетни чинии, дървени мебели, посуда и пр. Какъв точно е законът за тази тема и какви са наказанията? 

В Закона за управление на етажната собственост са уредени и тези въпроси. По-конкретно Ви интересуват чл.5 и чл.6 от закона, където са уредени задълженията на собствениците и в частност задълженията им относно общите части на сградата; чл. 55, в който е уреден размерът на глобата за нарушителите, както и чл.57, където е описано как се установява нарушение, съставяне на протокол и съответно последващо съставяне на акт за нарушението и налагане на глоба от общинската администрация.
При следващо събрание на входа, повдигнете въпроса относно неудобствата, които Ви причиняват съседите.
Цитирайте им по конкретно чл.6 от Закона за етажната собственост, където в ал.3 е записано, че задължение на собствениците на имоти е да „не завземат общи части на сградата”, която обитават. Ал. 11 пък задължава собствениците „да спазват санитарните и хигиенните норми”.
На събранието вземете решение да съставите правилник за вътрешния ред (ако нямате), в него впишете тези задължения за всички собственици на имоти във входа. Това е важно тъй като според ал. 15. от чл. 6, собствениците са длъжни да „осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред”.
Гласувайте предложенията, съставете протокол на общото събрание и актуализирайте правилника за вътрешния ред.
Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет.
Екземпляр от него се предоставя на общинската или районна администрация, която съставя акт, удостоверяващ нарушението. Наказателно постановление се издава от кмета на общината.

По-добре да не се стига до констатиране на нарушения и налагане на санкции - все пак обитавате една сграда. Чудесно ще е ако се стигне до разбирателство и решение на проблемите и неудобствата по мирен път. В противен случай вие сте в правото да защитавате интересите си на равноправен собственик.

 

 4.ГЛОБА ЗА СЪСЕДИТЕ, КОИТО СИ ИЗХВЪРЛЯТ БОКЛУЦИТЕ ПРЕД ВХОДА?

Има ли законова идея да се глобяват собствениците на къщи или входове на жилищни блокове, пред които има боклук и не се чисти?

 

Въпросът е подробно уреден в Закона за управление на отпадъците:

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;....
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 600 до 2000 лв.

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Нарушенията по чл. 104, ал. 1, 2 и 3, чл. 104а, 104б и 104в, чл. 105 - 114, чл. 116, 116а и 117, с изключение на посочените в чл. 119, се установяват с акт на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите или определено от него длъжностно лице, както и от длъжностно лице, определено от кмета на съответната община.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


5. КУЧЕТО НА СЪСЕДА ВИ ПРЕЧИ?

По Закона за етажната собственост домашните любимци трябва да бъдат вписани в домовата книга. За домашен любимец трябва да се плаща такса за изразходвани консумативи, като за един обитател, напомня брокерът Наско Доков. Но никой собственик на домашен любимец не е длъжен да се съобразява с мнението на съседите си дали да има или не животно у дома си, стига, разбира се, да не застрашава живота и здравето на останалите живущи в блока.

6.ШУМНИ СЪСЕДИ?

Вашите съседи са длъжни да пазят тишина от 22 h до 06 h,  а вие имате право да извикате полиция в противен случай, съветва брокерът Емилиян Кърчев. Ако  и това не помага, и в случай, че шумните съседи живеят под наем, бихте могли с общо решение на всички живущи в блока да изискате тяхното изгонване.Дори ако са собственици на жилище във вашия блок, но ви тормозят с шум и поведение,  стига да сте единни с останалите съседи, има варианти за тяхното изселване от блока. Това решение, разбира се, е твърде крайно, все пак ви съветваме да се разберете по между си.

Изготвил:Ванина Колева

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Въпросът може да се коментира коректно само на база на съдебни решения. Каква е съдебната практика по тези казуси ? НЯМА . Защото съдиите в България не си вършат работата и не подобряват живота на гражданите , а защитават / с действие или бездействие / нарушителите на Правилата и Законите. Поздрави,

Още публикации

Тагове

право
  

съседи

  

съседите

  
преграждат
  
общите
  
помещения
  
врати
  
жилищен
  
блок
  
етажа
  
общи
  

закона

  

етажната

  

собствениците

  
обекти
  
сграда
  
режим
  
етажна
  

собственост

  
собственици
  
имат
  
използват
  

части

  
сградата
  
тяхното
  
управлението
  
правото
  
длъжни
  
сградата;
  
причиняват
  
вреди
  
други
  
завземат
  
събрание
  
решение
  
собственик
  
съветва
  
брокерът
  
нямате
  
застрашаващи
  
2007
  
сила
  
състояние
  
извършват
  

2009

  
обект
  
увреждане
  
обекта
  
длъжен
  
действия
  
общината
  
случай
  
издава
  
задължава
  
определен
  
имоти
  
входа
  
битови
  
мебели
  
изхвърлят
  
отпадъци
  
управление
  
уредени
  
задълженията
  
относно
  
уреден
  
глобата
  
нарушение
  
съставяне
  
протокол
  
нарушението
  
налагане
  
глоба
  
общинската
  
администрация
  
неудобствата
  
вътрешния
  
него
  
реда
  
правилника
  
нарушенията
  
кмета
  
стига
  
нарушения
  
противен
  
пред
  
2010
  
лице
  
2005
  
определено
  
длъжностно
  
домашен
  
любимец
  
разбира
  
останалите
  
живущи
  
блока
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив