Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

ДДС за нова зграда/апартамент/ при учредено право на строеж

14.02.2020 - Данъци и такси - 5 Отговори     (0)

Кой плаща ДДС за нова зграда/апартамент/ при учредено право на строеж
Аз имам учредено право на строеж от собственика на имот и наемам друг човек който не е фирма и договора между нас е да платя 100 000 лв а той да ми построи апартамента.аз съм собственик и въпроса е само ако продам апартамента ли го дължа това ДДС 20% или в момента в който зградата се построй?

В закона за нова зграда пише:
определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на закона. С визираната норма е дадена дефиниция за “нови сгради“, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или;
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Сделките със сгради, които са нови, според дефиницията на § 1, точка 5 от ДР на ЗДДС се подчиняват на общите разпоредби на ЗДДС и подлежат на облагане с ДДС.

									Иван Стоянов

Иван Стоянов

Отговори (5)    Коментара (5)

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

14.02.2020

Отговор: Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Т.е. не е освободена доставка по смисъла на ЗДДС продажбата на сгради, които са нови, като правилно сте цитирал определението на "нови сгради".


За контакти

											Иван Стоянов

Иван Стоянов

14.02.2020

Коментар: Благодаря ви за бързата реакция
Да видим дали разбрах правилно :)
Аз имам учредено право на строеж и наемам лице за СМР.
Това лице плаща само данак печалба и не трябва да плаща ДДС тъй като няма да има доставка а само услуга а аз като собственик след услугата в момента в който продам апартамента който има АКТ 14 или ако неса минали 60 месеца от АКТ 16 плащам на държавата 20% ДДС от стоиноста на зделката.За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

14.02.2020

Отговор: Да, правилно сте разбрал първото ми обяснение - не е освободена доставка продажбата на нови сгради.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

17.02.2020

Отговор: Законът за ДДС е особена материя и следва да се подхожда задълбочено. А за целта е необходима още доста информация.
Но, на база само написаното от Вас, ще Ви споделя мнението си.
Първо, няма как физическо лице да строи само. Това е от миналата година - промени в ЗУТ. В този ред на мисли, човекът, който сте ангажирал следва да има фирма, а Вие да сключите договор с нея. Важно е да знаете, че цената, която запишете в този договор, след това ще се смята за цена на придобиване на имота от Вас. Това има значение, ако решите да продавате имота в рамките на по-малко от три години след Акт 16. Защото дължимият данък (не ДДС), се смята върху разликата между цената на придобиване и продажната цена и е в размер на 10%.
ДДС дължат регистрираните по ДДС лица. Физическо лице, което за собствени нужди строи жилище/жилища и после ги продаде, тоест, това не му е занаят, а е инцидентно, НЕ дължи ДДС. Извън това, ДДС се дължи при евентуалната продажба на имота, а не при придобиването му от Вас.
Дали Вашият строител ще плати само данък печалба или и ДДС, зависи от неговата счетоводна дейност - приходи. И не касае изобщо евентуалното плащане на ДДС от Вас, при продажба на имота след време. Единствено, ако строителят е регистриран по ДДС и имате договор с него, той ще трябва да Ви начисли и ДДС върху стойността на СМР, тоест, ще Ви се оскъпят нещата. ДДС се дължи и плаща и върху услуги, не тълкувайте толкова буквално и стеснително термина "доставка". Например, в химическото чистене или автосервиза ще Ви начислят и ДДС, ако са регистрирани, макар това да е "услуга".
ДДС при продажба на нови сгради се дължа, ако обектът се продаде до 5 години от Акт 16. След това също може да се начисли ДДС, но може да бъде третирано и като освободена доставка. Това е избор на продавача.
В заключение, така както описвате казуса си - не следва да начислявате и плащате ДДС при евентуална продажба на обекта. А ако продажбата е в рамките на до 3 години от Акт 16, ще платите 10% върху разликата между цената, на която сте придобил имота и цената, на която ще го продадете.За контакти

											Иван Стоянов

Иван Стоянов

19.02.2020

Коментар: Много Благодаря адвокат Миткова за изчерпателния отговор
Моя договор не е нотариално за верен и е сключен със физическо лице което не е регистрирано по ДДС а то пак от своя страна е наел бригада която не се знае дали и тя е фирма :)
А интересно ако пеодам жилището след 7 години и съм обзавел за 30 000 лв пак ли някой ще ми търси данак печалба?Кой прави оценката със мебелите?За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

19.02.2020

Отговор: Законът за облагане на доходите на физически лица и по-специално чл.13,ал.1 от него гласи:
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
Тоест, ако в дадената година продадете един жилищен имот и от датата на придобиването му, до датата на продажба са минали три или повече години, данък не дължите. Съответно и нищо не декларирате, тъй като се декларират само дължими данъци.
За да прадете пък в една година два имота и да не дължите данък, следва да са минали пет или повече години от придобиването им.
Движимите вещи в имота (обзавеждане, техника и т.н.), не са предмет на данъчно облагане при продажба на имота или при самостоятелната им продажба. Това значи, че няма никакво значение за колко пари е обзавеждането вътре, данъкът е само върху разликата между придобивната цена и продажната цена. Няма пречка в продажната цена да са включени и мебели и оборудване, ако така се договорите. А върху тяхната продажба, данък не дължите.За контакти

											Иван Стоянов

Иван Стоянов

20.02.2020

Коментар: Много Благодаря адвокат Миткова -много сте отзивчива и полезна :)


За контакти

											Иван Стоянов

Иван Стоянов

02.03.2020

Коментар: Здравейте
Искам да попитам нещо неясно за мен:)
Имам нотариален акт за учредено право на строеж за апартамент в жилищтна зграда което е безсрочно.Онзи ден сградата взе Акт 14 което автоматично ми дава право на собственост.Въпроса е след като зградата вземе Акт 15 и след това Акт 16 да сменям ли нотариалния акт за учреденото право на строеж с нотариален акт за собственост или не е проблем да си стоя с този акт следващите 10 години ? Какво ще ме посъветвате за да неми оспори някои собстенноста?
Поздрави :)За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

02.03.2020

Отговор: Не, не е необходимо да правите каквото и да е в тази връзка. И не, никой няма да Ви оспори собствеността на тази база.
Ако Ви се дават излишни пари, винаги можете да отидете при нотариус, който на база всички документи - право на строеж и Акт 16, ще Ви издаде констативен нотариален акт за жилището, но вече като обект, а не като право на строеж. Актът се нарича констативен, просто защото само констатира нещо, което и иначе е видно, във Вашия случай. Но каккто вече казах, това е повече от излишно.За контакти

											Иван Стоянов

Иван Стоянов

02.03.2020

Коментар: Много благодаря :)


За контакти

Тагове

плаща
  
нова
  
зграда
  
апартамент
  
учредено
  

право

  
строеж
  
имот
  
наемам
  
фирма
  
между
  
апартамента
  
собственик
  
въпроса
  
продам
  
дължа
  
момента
  
зградата
  
закона
  
определението
  
нови
  
сгради
  

датата

  
данъкът
  
доставката
  
станал
  
изискуем
  
месеца
  
зддс
  
облагане
  
освободена
  
доставка
  
други
  
продажбата
  
правилно
  
благодаря
  
дали
  
лице
  
данак
  
печалба
  
услуга
  
минали
  
законът
  
следва
  
база
  
физическо
  
строи
  
година
  
договор
  
цената
  
смята
  
цена
  
придобиване
  

имота

  
значение
  
рамките
  
години
  
данък
  
разликата
  
продажната
  
лица
  
продаде
  
тоест
  
дължи
  

продажба

  
придобиването
  
него
  
начисли
  
продадете
  
адвокат
  
миткова
  
жилището
  
доходите
  
замяна
  
жилищен
  
замяната
  
изминали
  
години;
  
движимо
  
имущество
  
дължите
  
пари
  
нотариален
  
собственост
  
оспори
  
констативен
  
вече
  

Популярни въпроси - Данъци и такси

Виж всички въпроси

Данък върху наследен имот в Гърция Моля, за информация, ако наследеният имот е в Гърция, а ние сме български граждани с постоянно пребиваване в България, може ли да се приложи данъкът... Последен отговор - 12.03.2022 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

освобождаване от такса интересува ме на какво отстояние от имота най много може да бъде разположен контейнер за отпадъци, за да не се плаща такса Последен отговор - 22.03.2023 от адвокат Милена Миткова

2 Отговори

Плащане данък Здравейте. Плащам ежегодно данък недв.имот и такса смет на имот представляващ неизползваема/ изоставена/ земя в село в община Средец.Земята е... Последен отговор - 4.03.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

партидния номер откъде мога да взема партидния номер за данъците, за да платя онлайн Последен отговор - 26.02.2023 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Удостоверение за липса на задължения. Клиент,който продава жилищен имот,му трябва да извади от НАП удостоверение за липса на задължения.Регистриран земеделски производител,от повече от... Последен отговор - 21.11.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив