Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Кога строежът се счита за законен ?

04.12.2010 - Правни казуси - 1 Отговори     (0)

Кога строежът се счита за законен ?

									Наско Доков

Наско Доков Брокер
София

Отговори (1)    Коментара (1)

											Наско Доков

Наско Доков

04.12.2010

Коментар: Законен е строеж, за който са издадени строителни книжа и който се изпълнява в съответствие с тях.


За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

22.01.2012

Отговор: За да е законен един строеж трябва да са изпълнени и ясни по-долу изброените казуси:
- какво е предназначението на ПИ(поземлен имот) – дали е в урбанизирана територия, горска, земеделска или защитена;
- има ли влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), нужна ли е промяна на предназначението; С ПУП се урегулират улици, квартали и ПИ за застрояване; В ПУП се определя предназначението на УПИ (урегулиран поземлен имот). „Неразделна част от устройствените планове са специализираните схеми, съдържащи информация за вида, размера и техническите характеристики на елементите на техническата инфраструктура.” Имотите задължително трябва да се свържат с изгадените елементи на техническа инфраструктура – вода, канализация, електрозахранване, топлафикации, вентилации, подземни и надземни комуникации и т.н. С експлоатационните дружества се сключва договор за присъединяване.
ПУП може да се разработва както за цели населени места, квартали, части от квартали, така и само за един поземлен имот или група от поземлени имоти.
- В ЗУТ е записано, че „ПУП се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър ” за територии с неурегулирани поземлени имоти;
- трябва да е ясно какви са границите на имота;
- с ПУП става ясно какви са допустимите дейности и какво е допустимото застрояване, каква е плътността на застрояване, минималната зелена площ, дворната площ, начин и линии на застрояване;
- при УПИ има минимални размери на лицето и повърхността за ниско жилищно строителство в зависимост от мястото в което се намира имота. При кварталите за високо и средно високо строителство тези размери се определят в ПУП;
- трябва да се спазват нормативите за отстоянията и плътността между нови сгради и вече съществуващи такива в съответната устройствена зона;
- допълващото застрояване в УПИ се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване (работилници, обекти за търговия и услуги, летни кухни, местата за паркиране и гаражи трябва да са в границите на УПИ, стопански сгради в градовете и селата, при басейните трябва да се спазват техническите и санитарно-хигиенните изисквания и т.н.);
- съгласно чл. 58 на ЗУТ - „В неурегулирани малки нас. места и в части от тях застрояване се допуска въз основа на скица-копие от кадастрална карта (кадастрален план) или ситуационна скица, съставена от проектанта, които трябва да съдържат и данни за наличните сгради и съоръжения в съседните имоти, както и необходимите коти. „. В чл. 60, ал.2 е записано, че „застрояването се разрешава, когато за обектите са осигурени водоснабдяване и електрозахранване, както и транспортен достъп.”
- трябва да е ясно каква е категорията на строежите, изработват се инвестиционни проекти(ИП), виза за проектиране от общината, която представлява извадка от ПУП и в нея е включен поземления имот и съседните до него, нанесени са допустимите височини, плътност, и др.; Инвестиц. проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи. След това ИП трябва да бъде одобрен от главния архитект към съответната община и е основание за издаване на разрешение за строеж. За ИП, по които се издава разрешение за строеж трябва да се представят редица документи като документи за собсвеност, виза за проектиране, копия на ИП, различни административни актове. След одобрение на ИП се прави и искане за разрешение за строеж.
Ако „не се изисква одобряване на ИП, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. „ За стопански постройки, например, не се изисква инвестиционен проект, както и за оранжерии до 200кв.м., или басейни до 100куб.м. в оградени ПИ.
Следва откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Съставя се протокол. Следват още фази – контрол на строителните дейности,спазване на съответствия, изисквания към строежите, документи и заверяването им от съответните инстанции в зависимост от ниво на строителство и достигнати коти и т.н.
„След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.” Възложителят е „собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот...”.
Следва въвеждане в експлоатация. Това става въз основа на разрешение за ползване.
В чл. 225 от ЗУТ може да видите кои строежи са незакони. ДНСК е органът, който издава заповед за отстраняването им въз основа на конст.акт.За повече информация: http://goddess.bg | За контакти

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

СТАТУТ НА ПАРЦЕЛ Здравейте,парцел със сменено предназначение през 2010г.,платена държавна такса за смяната.Изготвен и одобрен и приет ПУП.Утвърдена площадка за... Последен отговор - 11.03.2019 от адвокат Милена Миткова

3 Отговори

събрание валидност Здравейте , както тълкувам закона, за да e легитимно свикването общото събрание за решаване проблемите на входа, като първа точка трябва да има обява... Последен отговор - 10.03.2019 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Несъответствие в документация за пристройки При изготвяне на нов Нотариален акт(за делба), възникна проблем с документацията на две пристройки. Пристройка 1 (Санитарен възел) не е отразена в АГКК и... Последен отговор - 15.03.2019 от Йордан Ганев

2 Отговори

Дървен навес- трябва ли ми разрешително Здравейте, искам да направя навес на двора, на калкан, зад къщата, която е по границите на имот със съсед. Имам нотариалнохзаверено съгласие от него, че... Последен отговор - 20.03.2019 от адвокат Милена Миткова

2 Отговори

саморъчно завещание Баща ми почина и завеща саморъчно без нотариус неговия 1/2 дял от недвижим имот сграда на майка ми. Тя почина след 3 години и завеща нейния дял на мен пак... Последен отговор - 18.03.2019 от адвокат Димитър Петков

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив