Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Покупка на имот от публична продан - ИМА ЛИ СРОК за заличаване на тежестите?

02.01.2014 - Правни казуси - 4 Отговори     (0)

Здравейте,
Закупих малък имот от публична продан с много тежести - възбрани
върху имота и ипотека от банка.
Издадено ми е постановление за възлагане, но банката отказва да заличи ппотеката,
защото не си е получила парите, които съм платила на съдебния изпълнител.
Има и присъединени взискатели с вписани възбрани върху имота.
Писала съм до всички съдебни изпълнители молба за заличаване на възбраните върху закупения имот с бордера за платени такси, както и до банката за заличаване на ппотеката.
Въпросът ми е къде - в кой Закон /параграф/ е уредено в какъв срок
следва да се заличат възбраните от съдебните изпълнители и в какъв срок следва
да се вдигне ипотеката върху имота от банката-кредитор (тъй като минаха 3 месеца)?
Към кого мога да се обърна с жалба за това?
Не следва ли да се заличат възбраните и да се вдигне ипотеката, а вътрешните отношения
между банката-ипотекарен кредитор и другите съдебни изпълнители да се уреждат между тях?
Благодаря!

									AA

AA Друго

Отговори (4)    Коментара (4)

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

02.01.2014

Отговор: Законодателят е предвидил подобни хипотези и въпросът е решен в Закона за задълженията и договорите - Чл. 175. С извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Ипотекарните кредитори имат право на предпочтително удовлетворение от цената по реда на ипотеките си.
Тоест, Вие, като заинтересовано лице, следва да подадете молба до Служба по вписвания, заедно с постановлението за възлагане и да искате заличаване на всички вещни тежести. Това е възможно по силата на закона, не е задължително банката да заличи ипотеката, тъй като е погасена на законово основание. До ЧСИ-та може да пуснете заявления, незабавно да вдигнат възбраните, тъй като носят отговорност за вреди.За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											AA

AA

02.01.2014

Коментар: Здравейте, Благодаря за отговора. Подадени са молби до
Съдебните изпълнители, както и до Банката .
Ходих и до Агенция по вписване, но ми казаха, само който е вписал
възбраните и тежестите, смо той следва да ги заличи.
Ипотеката се заличава от Нотариус и се плаща такса , т.е следва Банката
да предприеме действие, а таксата е за моя сметка. / така ми казаха /
Ще прегледма този Чл. 175 от ЗЗД. Но изглежда теорията не съвпада с практиката.
Благодаря за отделеното време.За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

02.01.2014

Отговор: Ако ще се справяте сами, вижте и правилника за вписванията - Чл. 19. (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) За заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, трябва да се удостовери, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдия-изпълнителя да остане в сила ипотеката.
(3) заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията.

Както виждате, в алинея 2 е уреден Вашият казус.За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											AA

AA

02.01.2014

Коментар: Благодаря много ! И в Чл. 179 от ЗЗД пише същото.
" Чл. 179. Вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение.
(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение. То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот.
заличаването погасява ипотеката.
Ще напиша едно писмо до Агенция по вписване и ще приложа бордерата за платените такси,
дано да заличат Ипотеката.
Дано вписаното " Постановлениет за Възлагане" се приема като
" влязло в законна сила съдебно решение."

Още веднъж Благодаря и Хубава вчер !За контакти

											Таня Китик

Таня Китик

02.01.2014

Отговор: Здравейте, въпросът Ви е много интересен.
В разпоредбата на чл. 175 ал.1 от ЗЗД пределно ясно е казано: с публична продан на недвижим имот всички ипотеки и вещни права, вписани в имотния регистър по партидата на имота след първата ипотека, се погасяват. Ако обаче по партидата на имота има вписани ипотеки или вещни права, предхождащи ипотеката, обезпечаваща вземането, по което е извършена публичната продан на имота, то тези предхождащи ипотеки или вещни права се запазват. Вписването им може да бъде заличено от имотния регистър само въз основа на изрично волеизявление, направено от ипотекарния кредитор и/или титуляра на съответното вещно право в предвидената по закон форма. В първия случай това е писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на ипотекарния кредитор, а във втория случай това е декларация за отказ от вещно право, изразена в писмена форма с нотариална заверка на подписа на титуляра му.Във всички случай заличаването на вписвания на ипотеки става по съответния ред и във формата предвидена от закона със съдействието на титуляра на правото.Съгласно хипотезата на чл. 179 от ЗЗД заличаването на вписана ипотека се извършва въз основа на съгласие на ипотекарния кредитор, изразено писмено с нотариална заверка на подписите. Служебното заличаване на вписванията след извършване на публична продан на недвижим имот, позовавайки се на чл. 175 от ЗЗД е по-изгодно, тъй като единствената такса, която следва да се заплати е таксата към Агенция по вписванията, Имотен регистър. Когато заличаването се извършва въз основа на изрично волезявление на титуляра на правото, се заплащат и допълнителни такси. Ако заличаването на вписването на ипотеката се извършва въз основа на писмено съгласие на кредитора с нотариална заверка на подписите, се заплаща и нотариална такса, която е процент от материалния интерес (в случая-сумата на ипотеката).
За съжаление има разнопосочни становища в съдебната практиката, касаещи подобни на Вашия казус. Това поражда трудности пред добросъвестни лица като Вас за заличаване на вписаните възбрани върху недвижимия имот, когато тези лица не получават съдействие от съответния съдебен изпълнител, наложил възбраната, заличаването на която се иска. Вариантите в този случай са два:
1.Обжалване на отказа на съдията по вписванията чрез придържане към позицията на съдебната практика, която приема, че чл. 175 ал. 1 от ЗЗД се прилага и при заличаването на вписани възбрани след извършването на публичната продан на недвижим имот.
2. Чрез предявяване на установителен иск, с който третото лице – купувач следва да поиска от съда да постанови съдебно решение, с което да бъде установено по отношение на конкретен взискател, че възбраната наложена по негово искане е погасена с извършването на публичната продан. Основанието за този иск се съдържа в чл. 179 от ЗЗД.За контакти

											AA

AA

02.01.2014

Коментар: И на Вас много Благодаря за професионалния коментар и съвети. Имота е придобит от ипотекарния длъжник с Банков Кредит и Ипотеката е първа, след нея са другите възбрани на присъединените взискатели. Доколкото разбирам от анализа на казуса, трябва да завеждам дела, което за сега не ми се вижда оптимално решение. Ще ида отново да проверя в Агенцията по вписване, какво е заличено от възбраните и кои остават. Ако Съдията по вписване откаже заличаване на Ипотеката, явно , нямам друг избор, освен да изчакам разпределението на сумата и евентуалното обжалване от някой взискатели . Едно ново Съдебно производство / " Установителен иск" / ще бъде още по-неприятнен процес. Надявам се, всичко да завърши благополучно и да няма още " подводни камъни " Благодаря Ви много за коментарите и съветите. P.S. Който мисли да купува от Съдия изпълнител, да се подготви за " изненади ".
Не видях никъде да е определен СРОКА, в който следва да се извърши заличаването.../ или срок за отказ от заличаване/, защото нямам писмен ОТКАЗ !За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

03.01.2014

Отговор: Когато нямате писмен отказ, налице е т.нар. мълчалив отказ. Той също подлежи на обжалване. Ако ще обжалвате, най-бърз вариант е да обжалвате отказ на съдията по вписвания при Служба по вписвания.


За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											AA

AA

03.01.2014

Коментар: Благодаря Ви много Г-жа Миткова !
Ако се стигне до обжалване, непременно ще потърся Вашето съдействие.
Поздрави!За контакти

Тагове

здравейте
  

имот

  
публична
  

продан

  
тежести
  
възбрани
  

имота

  
ипотека
  
възлагане
  
банката
  
заличи
  
ппотеката
  
изпълнител
  
взискатели
  
вписани
  
съдебни
  
изпълнители
  
молба
  

заличаване

  
възбраните
  
такси
  
въпросът
  
закон
  

следва

  
заличат
  
съдебните
  
срок
  
вдигне
  

ипотеката

  
между
  
кредитор
  
другите
  

благодаря

  
подобни
  
закона
  
извършването
  
ипотеки
  
вещни
  
права
  
първата
  
погасяват
  
право
  
лице
  
служба
  
вписвания
  
погасена
  
основание
  
агенция
  
вписване
  
казаха
  
заличава
  
такса
  
таксата
  
практиката
  
вписванията
  
вписването
  
става
  
основа
  
съгласие
  
кредитора
  
дадено
  
нотариално
  
заверена
  
форма
  

сила

  
съдебен
  

заличаването

  
заверка
  
подписа
  
2004
  
недвижим
  
влязло
  
решение
  
съгласието
  
пред
  
иска
  
извършва
  
чрез
  
отбелязване
  
направено
  
съдията
  
казус
  
законна
  
съдебно
  
прилага
  
партидата
  
дано
  
приема
  
имотния
  
регистър
  
предхождащи
  
публичната
  
заличено
  
изрично
  
ипотекарния
  
титуляра
  
вещно
  
случай
  
писмено
  
нотариална
  
отказ
  
съответния
  
правото
  
подписите
  
съдебната
  
лица
  
съдействие
  
възбраната
  
обжалване
  
установителен
  
писмен
  
обжалвате
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Височина на магазин за нехранителни стоки Здравейте, въпросът ни е следния, кооперацията на съседите ни с които сме на калкан е въве-дена в експлоатация 1999г., като сграда с два ,три етажа в едно с... Последен отговор - 20.03.2023 от Алексан Чубукчиян

4 Отговори

Наследство след смърт на единия съпруг Здравейте Съпруга ми е наследник на бащиния имот. Аз като негова съпруга ще получа ли наследство върху този имот, ако той почине преди мен? Последен отговор - 18.02.2023 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

казус за продажба на имот Здравейте! Казусът е следният: Искаме да продадем селска къща и имот от няколко години, но не можем да открием една от наследничките. Търсихме я къде ли... Последен отговор - 4.03.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Наследствен парцел с дял на Общината - как да се изкупи делът на Общината? В УПИ 1827м наследствен парцел, Общината има 11м собственост. Като в пацела има и една виличка, нанесена в кадастъра, която е руини. Тя е вписана като... Последен отговор - 27.03.2023 от адвокат Милена Миткова

1 Отговори

Незавършен строеж, може ли да се узакони Здравейте, закупихме дворно място със строеж, който не е завършен, построен е само приземен етаж,няма покрив, на плоча е. Нямаме никакви документи,... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив