Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Яну 17, 2014

     Много земеделски производители са се сблъсквали с проблема да доказват правното основание, въз основа на което осъществяват земеделска дейност на определена територия.

     Ползването следва да се извършва въз основа на призната от закона възможност да се упражнява фактическа власт и да се извличат полезните свойства на имота съобразно неговото предназначение. Ползването без правно основание е предпоставка за търсене на отговорност.

Правото на ползване е включено в твърде различни правоотношения – договор за наем, договор за аренда, договор за съвместно обработване, заем за послужване, пълномощно и много други. Ползвателите на правото на ползване са съответно наематели, арендатори, собственика на поземления имот, пълномощник и така нататък.

Наредба №5 от 2009 година за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и храните определя лицата, които могат да бъдат ползватели на земеделски площи, а именно:

        1.      Техните собственици;

        2.      Арендатори или наематели;

3.      Кооперации, на които са предоставени за съвместно обработване;

4.      Ползватели на земеделска земя въз основа на заповед на директора на областна дирекция „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване в землището по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ;

5.      Ползватели въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните, съответно на кмета на общината, за земи от държавния и от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособяват в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда по чл.37в, ал.10ЗСПЗЗ.                                                                                 

Наредба №5  урежда условията и реда за подаване на заявление за подпомагане за съответната година по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика като:

        -         Схема за единно плащане на площ;

        -         Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони;

        -         Плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони;

-         Плащания по Натура 2000 за земеделски земи

-         Агроекологични плащания.

Много от схемите и мерките на Европейските земеделски фондове изискват кандидата да е регистриран като Земеделски производител (съгласно Наредба №3 от 29.01.1999 година за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители). С изменението от 2011 година се предвижда изрично, че при регистрацията (или пререгистрацията) земеделския производител посочва

      „….използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи;”…

Доказването за правото на ползване се установява с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договор за делба, договор за наем или аренда, съдебни решения с приложени скици на съответните имоти, решения по чл.37е, ал.4 ЗСПЗЗ на ОСЗ, договори за предоставяне на земеделска земя на кооперация за съвместно обработване, споразумение за разпределение на ползването в землището между собствениците и ползвателите по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ.

Формата на стопанисване на земеделската земя  е понятие,което не е дефинирано, макар да се употребява в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То е свързано с изискването за подаване на декларация, която е първата стъпка на процедурата за образуването на масивите за ползване. Неподаването на тази декларация ще определи поземлените имоти като така наречените „бели петна” (чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ)  да се разпределят за ползване между участниците в споразумението за съответната стопанска година. Ползвателите на „белите петна”, съгласно заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са длъжни да плащат обезщетения в полза на собственика на поземления имот, но не пряко на него, а чрез извънбюджетна сметка на общината.

„Ползването на правно основание” е предпоставка за възникването на благоприятни за земеделския производител възможности: за подпомагане по различни мерки и програми, социално осигуряване, предоставяне на безплатни съвети от службите за съвети в земеделието и достъп до специализирана информация.

Липсата на „правно основание на ползване” има много неблагоприятни последици за земеделските стопани.

Ползването на правно основание при конкуренция на заявените за подпомагане площи по схемите и мерките за плащане на площ е предимство: съгласно чл.17, ал.7 от Наредба №5, когато само един от кандидатите е представил документи, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателна агенция одобрява само изплащането на субсидия на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи Разплащателна агенция не само, че отказва изплащането на субсидия, но и налага санкция съгласно чл.58 от Регламент № 1122/2009.  

При застъпване на площи, когато никой от ползвателите не е представил документи, доказващи правното основание за ползването им, Разплащателна агенция отказва изплащането на субсидии на всички кандидати за застъпените площи и им налага санкции.

В зависимост от размера на застъпената площ, за която не е доказано правното основание на ползване, санкцията може да доведе до лишаване от право на субсидиране в рамките на следващите три години!

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

    
  

земеделски

  
производители
  
правното
  

основание

  
основа
  
земеделска
  
ползването
  
закона
  
правно
  
предпоставка
  

ползване

  
различни
  
договор
  
наем
  
аренда
  
съвместно
  
обработване
  
ползвателите
  
правото
  
съответно
  
арендатори
  
собственика
  
поземления
  
имот
  
наредба
  
2009
  
година
  
условията
  
реда
  
подаване
  
схеми
  
мерки
  
плащания
  
министъра
  
земеделието
  
храните
  
могат
  
ползватели
  
площи
  
       
  
     
  
земя
  
заповед
  
директора
  
дирекция
  
„земеделие”
  
разпределение
  
масивите
  
землището
  
общината
  
земи
  
договори
  
подпомагане
  
съответната
  
-        
  
плащане
  
стопани
  
ограничения
  
планинските
  
райони;
  
-        
  
схемите
  
мерките
  
производител
  
съгласно
  
наредба
  
земеделските
  
земеделския
  
площ
  
размера
  
решения
  
имоти
  
зспзз
  
предоставяне
  
между
  
декларация
  
петна”
  
него
  
съвети
  
представил
  
документи
  
доказващи
  
застъпените
  
разплащателна
  
агенция
  
изплащането
  
субсидия
  
отказва
  
налага
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив