Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Авг 29, 2012

Каква е процедурата по взимане на кредит?

Процедурата никак не е лесна,  също така не е и никак бърза, казва брокерът Антон Илиев. "Първо - посетете банката, която сте избрали, за да получите първоначално одобрение за максималния размер на заема, който могат да ви отпуснат. Банката ще поиска информация за вашите доходи - колко регулярни са те, на какъв договор работите, от колко време, как ви осигуряват, имате ли други кредити и какви са те, какви разходи имате ежемесечно, колко членно е вашето семейство и какъв е общия доход на вашето домакинство. От отговорите на тези въпроси банката ще ви изготви погасителен план с максимален размер. Когато знаете вече този максимален размер можете да съберете сумата, с която разполагате в брой и сумата, която ще получите от банката и този сбор ще ви даде цената максимум за вашето жилище. Цената максимум ще ви ориентира в кои райони можете да търсите жилище и спокойно можете да стартирате с търсенето и огледите. Имайте предвид, че процедурата поотпускането на кредит отнема между 3 седмици като абсолютен минимум и  6-7 седмици като максимум."

Кредитният рейтинг представлява оценка на кредитоспособността на лица и фирми. Той показва на кредитодатели или инвеститорикакви са възможностите на получателите на кредит да изплащат надеждно задълженията си. Калкулира се според кредитното им минало и настоящи възможности. Например за физическите лица притежанието на недвижим имот е добър атестат и влияе положително върху кредитния рейтинг, а високата възраст - отрицателно. Ниският кредитен рейтинг означава по-голям риск за кредитодателя и води до получаване на заем с по-висока лихва или най-често до отказ от кредитиране.
Определя като се вземат предвид следните критерии:
1. Кредитно минало на платеца. Тук се включва информация по плащания към банки и инвеститори, заеми за движимо и недвижимо имущество, плащания по кредитни карти, плащания към доставчици и оператори, просрочени дългове, съдебни дела, искове или присъди, свързани с неплатежоспособност.
2. Настоящо финансово състояние. Включва оценка на всички активи - банкови сметки, дебитни карти, собственост, доходи, текущи кредити и др..
3. Надеждност на кредитоискателя. Доброто образование, високоплатена професия, ниската възраст влияят благоприятно на кредитния рейтинг, както и обратното - ниското образование, недобреплатената работа и високата възраст понижават стойността му.

Има голям избор както на банки, така и на различни кредити, които се отпускат. Има и специални преференции за студенти, млади семейства и пр. Проучете внимателно и изберете вашата банка.

Ако ви одобрят и получите своя кредит, остава само да намерите подходящия за вас имот, който влиза в границите на сумата, с която разполагате. Самото търсене на имота вече до голяма степен зависи от вашия избор, но в днешно време никой не се спира на жилище преди да види поне 7-8 имота, отговарящи на неговите изисквания. Нека усилията, които сте положили, за да си набавите пари за бъдещия си дом, да си заслужават.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ:
Брокерът Десислава Щебетовска ни напомня, че освен основните документи, които се изискват за всеки вид кредит, за ипотечните е необходимо да се подготвят още:

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ:
* служебна бележка, издадена от работодателя, за получен брутен и нетен доход (по образец на банката);
* копие от трудов договор и анекси към него;
* копие от трудова книжка;
* данъчни декларации /по ЗОДФЛ или ЗКПО/;
* счетоводни отчети /ОПР и Баланс за предходна година и текущ отчетен период/;
* актуална съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация; регистрация по ДДС
* документи за платени дължими данъци;
* граждански договори, договори за възлагане, за управление и контрол, консултантски договори и други;
* сметки за изплатени суми и служебни бележки за изплатени възнаграждения;
* документ за размера на пенсията на кредитоискателя/ите, издаден от териториалното поделение на националния осигурителен институт;
* при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти: договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, Разписки, данъчна декларация;
НЯКОИ ТЪНКОСТИ:
В зависимост от предназначението на търсените с ипотечен кредит средства се изискват за подготовка различни ДОКУМЕНТИ, ОТНОСНО НЕДВИЖИМИЯ/ТЕ ИМОТ/И:

ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВО ЖИЛИЩЕ (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ):
* Предварителен Договор за покупко-продажба;
* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;


ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В СТРОЕЖ /”НА ЗЕЛЕНО”/:
* Предварителен Договор за покупко-продажба;
* Документи за собственост на имота (Нотариален акт за собственост на терена върху който се строи, Нотариален акт за отстъпено право на строеж, актуална скица и др.);
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* Скица – виза за проектиране;
* Разрешение за строеж;
* Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
* Одобрен архитектурен проект за имота;
* Удостоверение по чл.181 ал.2 от ЗУТ – за завършен груб строеж;


ПРИ КРЕДИТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:
* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* ПСД (проектно-сметна документация);
* Скица – виза за проектиране;
* Разрешение за строеж;
* Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
* Одобрен архитектурен проект за имота;
* Договори за проектиране, надзор, строителство и др.


ПРИ КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩИ НУЖДИ
* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;


ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОВЪРШВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* ПСД (проектно-сметна документация)/ КСС (количествено-стойностна сметка) за предстоящите СМР (строително-монтажни работи), обект на кредита;


ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ:
* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* Копие от договора за кредит обект на рефинансиране и погасителен план;
* Последно извлечение от заемната сметка и ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

* Искане за кредит (по образец на банката);
* Декларация за свързани лица (по образец на банката);
* Копие от документа за самоличност /лични карти/ на кредитоискателите;
* удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК на името на кредитоискателите, както и на ипотекарните длъжници (собствениците на недвижимия имот), ако са различни от кредитоискателите – издава се от НАП - Национална агенция по приходи по местоживеене;
* удостоверение за семейно положение на кредитоискателите и собствениците на имота, предмет на обезпечение – издава се от общината по местоживеене;

Източник: www.creditlink.bg/

Полезно е да знаете, че при трудност с погасяването на дълга към банката, по-добрият вариант е да ги уведомите. Такъв съвет ни дава брокерът Наско Доков. Банката ще ви предложи няколко възможности да излезете от положението. Удължаване срока за погасяване, намаляване месечните вноски.Предлагат ви капитализиране на лихвата за 3 или 6 месеца - през този период не правите вноски.


Изготвил: Ванина Колева

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

процедурата
  

кредит

  
никак
  
брокерът
  

банката

  
получите
  
размер
  
информация
  
доходи
  
договор
  
време
  
имате
  
кредити
  
доход
  
погасителен
  
максимален
  
знаете
  
вече
  
сумата
  
разполагате
  
цената
  
максимум
  
жилище
  
предвид
  
седмици
  
рейтинг
  

оценка

  
лица
  
минало
  
възможности
  
недвижим
  
имот
  
кредитния
  
високата
  
възраст
  
включва
  
плащания
  
банки
  
карти
  
свързани
  
сметки
  
собственост
  
текущи
  
кредитоискателя
  
образование
  
избор
  
различни
  
имота
  

документи

  
ипотечен
  
изискват
  
образец
  
копие
  
данъчни
  
период
  
актуална
  
регистрация
  
данъчна
  
договори
  
изплатени
  
наем
  
нотариален
  
недвижимия
  
при
  
закупуване
  
разрешение
  
предварителен
  
покупко-продажба;
  
имота;
  

удостоверение

  
допк;
  
кадастрална
  
скица
  
схема
  
служба
  
кадастъра
  
местонахождение
  
пазарна
  
експертна
  
изготвена
  
лицензиран
  
посочен
  
оценител;
  
службата
  
вписванията
  
наличие
  
липса
  
тежести
  
имотите;
  
строеж
  
виза
  
проектиране;
  
строеж;
  
протокол
  
определяне
  
строителна
  
линия
  
ниво;
  
одобрен
  
архитектурен
  
проект
  
строителство
  
проектно-сметна
  
документация
  
сметка
  
обект
  
рефинансиране
  
кредитоискателите
  
собствениците
  
издава
  
местоживеене;
  
вноски
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив