Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Окт 19, 2019

Имам фактура, но не ми плащат! Какво да направя?

Първоначално следва да разясним какво е фактура и какви реквизити следва да съдържа, както и какви правила следва да спазвате, за да може в един бъдещ момент да съберете своето вземане, произлизащо от фактура.

Фактурата е търговски документ, който се издава от продавача/изпълнителя на купувача/възложителя. Тя е ПЪРВИЧЕН СЧЕТОВОДЕН ДОКУМЕНТ, с който доставчикът документира продажба на стоки , продукти, материали, активи или услуги към получателя, който обикновено е купувач/възложител. Данъчната фактура представлява ЧАСТЕН СВИДЕТЕЛСТВАЩ ДОКУМЕНТ, който удостоверява облагаемо данъчно събитие и начислен данък, носител на информация за регистрирана стопанска операция, като не се ползва с обвързваща съда доказателствена сила.

Задължителните реквизити, които следва да съдържа фактурата са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 114 от ЗДДС. В настоящото изложение няма да изброяваме всичките, тъй като би се превърнало в счетоводен анализ, а нашата цел е друга. Ще разясним от правна гледна точка къде биха могли да възникнат проблеми, как да ги избегнете и да се предпазите от тях, като при евентуално възникване на правен спор, вие да сте подготвени.

Към момента има много съдебни решения и установена практика на съдилищата, в която безспорно се възприема становището, че фактурата, сама по себе си, НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ да се приеме, че е настъпило данъчно събитиече вие сте извършили услугата или сте доставили стоката. Необходимо е да се се изследват всички относими обстоятелства относно наличието или не на настъпило данъчно събитие.

В повечето случаи, при доставка на стока, от голяма важност е да имате ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ или друг документ, удостоверяващ предаването и приемането на стоката. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД при договори за прехвърляне на собственост на родово определени престации (тоест вещта която се продава е определена по абстрактни и общи белези), правото на собственост се прехвърля само, когато вещите бъдат индивидуализирани по съгласие на страните (описани подробно с всичките им белези, които ги правят уникални вещи) или бъдат предадени на купувача.  В повечето случаи вещите не се индивидуализрат и се счита, че собствеността им се прехвърля тогава, когато бъдат приети от купувача. Точно за това ви е необходим Приемо-предавателен протокол, от който да стане ясно, че купувачът е получил стоката и е станал нейн собственик. В данъчната практика константно е разбирането, че под доставка на стоки като основна законова хипотеза следва да се разбира прехвърлянето на право на собственост срещу насрещна престация.

 Важното е да се докаже налице ли е предаване на стоките, извършен ли е транспортът на стоките, как, от кого и къде, има ли товарителници, пътни листи и прочие. Може да се вземат предвид писмените обяснения на управителите на отделните доставчици и дали те съотвестват на други събрани писмени доказателства.

От голямо значение е и дали са осчетоводени доставките. За целите на данъчното облагане е от значение има ли достатъчно данни за осъществена стопанска операция от регистрирани по ЗДДС данъчни субекти и съответно – начислен данък. Следва да се има предвид: Ако фактурите са отразени в дневниците на продажбите и в справка декларация по ЗДДС от доставчиците на издателя на фактурата, не може да бъде тълкувано самостоятелно и да води до извода, че доставката е получена. Съгласно чл. 182 от ГПК вписванията в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност и с оглед на другите обстоятелства по делото. Те могат да послужат като доказателство на лицето или организацията, които са водили книгите. Тук е проведен един от основните принципи в гражданския процес, заложен в разпоредбата на чл. 12 от ГПК, а именно принципът за вътрешното убеждение.  Съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на страните по вътрешно убеждение. Следва да се има предвид, че доказателствената сила на счетоводните книги НЕ е равнозначна на материалната доказателствена сила на официалните свидетелстващи документи, но съдът в съвкупност с всички доказателства по делото преценява и обстоятелството дали са водени изрядно счетоводните книги на издателя, съгласно Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове.

При положение, че имате Приемо-предавателен протокол или друг документ, удостоверяващ получаването на стоката, осчетоводили сте доставката и сте платили данък, но накрая получите отказ на право на данъчен кредит. Защо се получи така?

Съгласно разпоредбите на чл. 226, т. 6 от Директива 2006/112/ЕИ и чл. 114, ал. 1, т.9 от ЗДДС, фактурата задължително съдържа вида на услугатаНепълнотата на фактурата възпрепятства установяване съответствието на действително извършена сделка, възможността за доказване реалността на доставката, респективно установяване настъпването на данъчното събитие, и е самостоятелно основание за отказ на право на данъчен кредит по тази фактура. Правото на приспадане на ДДС може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение към последните след приемането на решението за отказ е предоставена информация с цел да се докаже действителното извършване, естеството и стойността на фактурираните сделки.

Много често срещан въпрос е дали липсата на подпис от получателя е причина фактурата да не произведе желаното действие. Разбира се, че НЕ, липсата на подпис не е от значение, за правната същност  на фактурата. Прието е, че липсата на подпис върху фактурите НЕ представлява порок, който да доказва, че оспорените фактури са неистински, респ. че не е налице реалност на удостоверените с тях доставки.

Друг задаван въпрос е кога следва да се издаде фактурата и кога съответно да се извърши плащането по нея? Съгласно чл. 113, ал. 4 ЗДДС фактурата се издава задължително не по-късно от пет дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставка, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.  От смисъла на текста може да се изведе заключението, че няма пречка да бъде издадена фактура преди да бъде доставена стоката/извършена услугата (да настъпи данъчното събитие). Относно плащането – няма изрично предвиден срок в  закона за извършването му, това е въпрос на договорка между страните. Признаването на правото на данъчен кредит следва и без да е платена фактурата. Плащането може да се ползва само като косвено доказателство, че доставките са били получени, съответно услугата е била извършена.

След като Ви запознахме на какво следва да обърнете внимание, какви правила да спазвате, се надяваме, че ще се вслушате в нашите съвети, за да може при възникнал правен спор, да разполагате с необходимите документи и да сте готови за победата в съдебната зала.

Ще напишем отделна статия или няколко такива за давностния срок, но тук извеждаме няколко основни правила:

Общият давностен срок в гражданското право е петгодишен, съгласно чл. 110 ЗЗД, като  с изтичането му се погасяват всички вземания, за които не е предвиден друг срок в закона, относно вземанията за периодични плащания и лихви с изтичането на тригодишна давност същите се погасяват.

Затова не чакайте последния момент да потърсите своето вземане, произтичащо от фактурата, особено след като имате всички необходими реквизити на фактурата и налични документи, с които да можете лесно и бързо да постигнете крайната цел, а именно да получите възнаграждение за Вашите положени усилия.

Автор: Апостол Апостолов

тел. 0883 402 773

Източник: https://law-bba.com/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD/

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

фактура

  

следва

  
разясним
  
реквизити
  
съдържа
  
правила
  
спазвате
  
момент
  
своето
  
вземане
  
документ
  
купувача
  
счетоводен
  
стоки
  
услуги
  
данъчната
  
данъчно
  
събитие
  
начислен
  
данък
  
информация
  
стопанска
  
операция
  
ползва
  
съда
  
доказателствена
  
сила
  

фактурата

  
разпоредбата
  
зддс
  
всичките
  
къде
  
възникване
  
правен
  
спор
  
практика
  
достатъчно
  
настъпило
  
услугата
  
стоката
  
обстоятелства
  
относно
  
повечето
  
случаи
  
доставка
  
удостоверяващ
  
приемането
  
съгласно
  
собственост
  
белези
  
правото
  
прехвърля
  
вещите
  
страните
  
приемо-предавателен
  
протокол
  
разбира
  
право
  
стоките
  
предвид
  
дали
  
други
  
доказателства
  
значение
  
доставките
  
данъчното
  
съответно
  
издателя
  
самостоятелно
  
доставката
  
книги
  
делото
  
доказателство
  
именно
  
убеждение
  
съдът
  
преценява
  
счетоводните
  
документи
  
закона
  
имате
  
данъчен
  
кредит
  
установяване
  
извършена
  
отказ
  
фактури
  
въпрос
  
подпис
  
липсата
  
плащането
  
по-късно
  
датата
  
предвиден
  
срок
  
няколко
  
изтичането
  
погасяват
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив