Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Интервюта

Добави коментар

Мар 21, 2013

Буквално няколко часа след настоящото интервю, което направихме с г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, тя бе отстранена от длъжност.

Как функционира и какви са правомощията на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия след преструктурирането й през март 2012 г.?
 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е административна структура към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и като такава реализира държавната политика за насърчаване на предприемачеството, развитието и интернационализацията на МСП. Ангажиментите и дейностите, които изпълнява ИАНМСП, произлизат от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013.
 
Кои са основните приоритети в дейността на Агенцията за 2013 година?
 
Приоритетите са продиктувани от състоянието и нуждите на българските малки и средни предприятия. Водещите сред тях са: подобряване и усъвършенстване на информационното обслужване, насърчаване на външнотърговските връзки и подкрепа на износителите, повишаване на конкурентоспособността на международните пазари, стимулиране на предприемаческия дух и инвестиране в технологични и иновативни производства. За изпълнението им се прилага пакет от конкретни мерки, финансирани със средства от Републиканския бюджет и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
 
ИАНМСП организира бизнес делегации и търговски мисии в чужбина с участието на представителите на българските предприятия, колективни участия на нашите фирми на национални щандове в специализирани изложби и международни панаири, представя тяхната продукция и услуги на световните пазари, съдейства за установяването на делови контакти с бизнес партньори и обмяна на добри европейски практики. Сред приоритетите на Агенцията е и провеждането на обучения сред МСП за повишаване на експортния потенциал, за да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност.
 
Как се отрази кризата върху състоянието на малките и средните предприятия у нас? Променил ли се е техният брой от началото на миналата година?
 
Поради своята спецификата МСП са изключително динамична стопанска единица – едни се създават, други прекратяват своята дейност. В условията на криза тази динамика още повече се задълбочава. Данните от проведено от агенцията изследване на състоянието и факторите за развитие на МСП през февруари м. г. показват, че броят на МСП в страната е 352 844. През последните години броят на микропредприятията почти не се изменя, докато спадът при малките и средните е ясно изразен, достигайки до 8.4% и в двете групи. От гледна точка на заетостта, МСП от нефинансовия сектор създават около 1 500 000 работни места, а големите фирми – около 500 000. Именно тук е налице е негативна тенденция при малките фирми, които са намалили броя на заетите с около 6.5% за периода 2010-2011 г. Очакваме данните за 2012 г. от изследването, което се провежда в момента.
 
В кои отрасли предприятията се развиват най-успешно и в кои положението е най-зле?
 
Оборотът на промишлените предприятия набра скорост през ноември под влияние на благоприятното развитие при продажбите на външния пазар. В същото време промишленото производство и продажбите на дребно отчетоха понижение, а нарастването на строителната продукция се забави. По данни на МИЕТ за последните 4 години е налице ръст в обема на износ, в цените на износа, а също и в производителността на труда в предприятия от секторите: машиностроене, метални изделия, ИКТ, оптика и електроника, производството на храни, облекло и фармацевтика.  Дейностите, които отчитат увеличение на броя на предприятията, са производство и разпределение на електроенергия, водоснабдяване и почти целия сектор на услугите.
 
Най-засегнатите от кризата са МСП от сектор индустрия (спад от 6,4%). Най-голям е спадът в строителството (9,2%), в преработващата (5,7%) и в добиващата промишленост (1,8%).
 
Какво е най-важно, за да може да функционира и да се развива едно малко или средно предприятие в България?
 
Разбира се, че за успешното функциониране на МСП е необходим комплекс от фактори. Като особено важни сред тях бих посочила следните: облекчен достъп до финансови ресурси, благоприятна икономическа и правна среда, стабилна данъчна политика и включване на МСП в обществените поръчки като поддоставчици.
 
По какъв начин държавата се грижи за малкия и среден бизнес?
 
Политиката на държавата е базирана върху два взаимно допълващи се подхода. Това са създаване на обща благоприятна среда за бизнеса и подпомагане стартирането и развитието на МСП чрез оказване на директна подкрепа на предприемачите.
 
При първия подход основните мерки по прилагане на политиката са редуциране на административно-правните бариери, намаляване на бариерите в търговията, приватизация и демонополизация, подобряване на данъчното облагане, както и създаване на положителна обществена нагласа и предприемаческа култура.
 
Вторият подход се реализира чрез осъществяването на разнообразни програми за подкрепа на предприемачите в решаването на редица конкретни проблеми - подготовка за стартиране на бизнес, финансиране и инвестиции, фирмен растеж, управление на качеството, експортна дейност, обучение и развитие на персонала и др., които се осъществяват от фондове и програми на отрасловите министерства.
 
Държавната политика в областта на МСП се формира от МИЕТ и се основава на Закона за малките и средните предприятия и Националната стратегия за насърчаване на МСП в България.
 
Чрез националния експортен интернет портал www.export.government.bg и интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg, предлагаме достъп до всички мерки за подпомагане на бизнеса, които се предоставят от ИАНМСП и различни институции в страната. Това са данни за информационните ресурси на ЕС и трети страни, които имат отношение към външната търговия. Публикуваме аналитични и маркетингови проучвания, запитвания и предложения за бизнес сътрудничество от наши партньорски организации, търговските представителства на България и чуждестранни фирми.
 
ИАНМСП организира и провежда различни обучителни програми, насочени към развитие на компетенциите на предприемачите и насърчаване на предприемаческия дух. През 2013 г. са възложени и в момента са в ход 83 обучения и семинари за повишаване на експортната активност на предприятията, които се финансират по ОП „Конкурентоспособност”. Планирани са 10 обучения съвместно с партньорски организации и ВУЗ за стартиране на собствен бизнес, унаследяване на бизнес, за младежи до 25 годишна възраст и за жени предприемачи. Програмата ни включва и организиране на семинари и инициативи съвместно с партньори от страната и чужбина с цел повишаване на иновационната култура на българските МСП.
 
По отношение улесняване на достъпа до финансиране за МСП на посочените по-горе интернет сайт и портал е публикуван финансов справочник с всички налични източници за финансиране: ОП „Конкурентоспособност”; Програмата за развитие на селските райони; Нисколихвени кредити от Българска банка за развитие; Финансовите инструменти по инициатива JEREMIE със създадените 3 фонда за дялово участие: Рисков фонд, Фонд за растеж и Мецанин фонд; Микро заеми по линия на Европейския инвестиционен фонд; Заемите от ЕИБ за МСП чрез търговските банки в България; Кредитната линия от Европейска банка за възстановяване и развитие в подкрепа на проекти на фермери и предприемачи в слаборазвити региони на страната и др.
 
В подкрепа на иновативните дейности на предприятията и за развитие на икономика, базирана на знанието, ИАНМСП изпълнява функциите на Звено за оперативно управление на Националния иновационен фонд. В рамките на фонда периодично се обявяват конкурсни сесии за набиране на проектни предложения за разработване на нови и/или значително усъвършенствани продукти, процеси или услуги, като се субсидира част от приемливите им разходи. Целта е да се стимулират пазарно ориентираните научни изследвания, както и да се създадат условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.
 
Като държава-членка на инициативата ЕВРИКА и съвместна програма „Евростарс”, България има възможност да участва в реализацията на международни иновативни проекти за насърчаване на НИРД в малките и средните предприятия. Агенцията участва и в изпълнението на дейностите в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която цели да допринесе за намаляването на икономическите и социални неравенства между България и по-напредналите страни в разширения ЕС. В рамките на приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор” ИАНМСП предвижда да създаде център, предоставящ специализирани консултантски услуги на експортно ориентирани предприятия.
 
ИАНМСП е партньор от българска страна по договора за безвъзмездно финансиране на проекта Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) между водещия партньор Италианската Национална Агенция за развитие и Управляващия орган на ОП Югоизточна Европа – Национална Агенция за развитие на Р. Унгария. В програмните документи на ЕК за периода 2014-2020 клъстерите се разглеждат като мощни инструменти за насърчаване на конкурентоспособността на промишлеността, иновациите и регионалното развитие. По-специално, чрез насърчаване на междусекторното сътрудничество, клъстерите могат да допринесат за изпълнение на тематично базирани стратегии, насочени към посрещане на новите предизвикателства пред обществото, както и създаване на нови конкурентни предимства в региона. Чрез проект Smarter Cluster Policies for South East Europe е създадена партньорска мрежа в 11 страни за оценка и трансфер на политики и информация в областта на клъстерното развитие, обмяна на добри практики, свързани със следните приоритетни области: иновации, устойчивост чрез клъстерно развитие, международно сътрудничество между клъстери и работа в мрежи, финансиране на клъстери, клъстерно и регионално специализиране, развитие на нови умения и откриване на нови работни места. На среща в ИАНМСП представители на различни институции инициираха идеята за създаване на национална клъстерна стратегия, в която се надяваме да бъдат приложени всички положителни резултати от проекта, с цел създаване на по-добри условия за стартиране на нови клъстерни инициативи или укрепване на съществуващите такива, както и осигуряване на подходящи бюджетни средства чрез рационализиране на регионалната, националната и европейската финансова подкрепа.
 
В изпълнение на ангажиментите, свързани с подобряване достъпа до единния и външните пазари, ИАНМСП изпълнява проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Конкурентоспособност”. Основните цели на проекта са осигуряване на финансова, консултантска и логистична подкрепа за българските МСП в посока повишаване на експортната им активност, както и реклама на отделни групи български продукти и стоки на международните пазари. В рамките на проекта са разработени Национален експортен портал и 18 експортни стратегии, проведени са 58 въвеждащи обучения, специализирани и информационни семинари, в които взеха участие 1278 представители на МСП (към 8.03.2013).
 
176 български фирми от секторите: ХВП, биопродукти, ИКТ, химия, парфюмерия и козметика, машиностроене, електроника и електротехника, мебели, строителство и строителни материали, резервни части за автомобилната промишленост, взеха участие в организираните по проекта 14 търговски мисии. Българските мениджъри имаха възможност да осъществят пряк контакт с чуждестранни партньори в Испания, Финландия, Белгия, Германия, Чехия, Русия, Украйна, САЩ, Виетнам, Китай, Мароко. Израел. Експертите на ИАНМСП консултират българските предприемачи относно спецификата на чуждите пазари, проучване на възможностите за износ; предварително организират двустранни срещи, посещения и други прояви.
 
Особен интерес нашите МСП проявяват към организираните по проекта за насърчаване на интернационализацията национални участия в специализирани изложби и международни панаири в чужбина. Те дават изключителна възможност за представянето на българските продукти и услуги на водещи европейски и световни пазари, намиране на нови клиенти, увеличаване на износа. В рамките на проекта са организирани 69 участия в международни промоционални прояви в чужбина, на които своята продукция представиха 637 български предприятия. Със средствата по проекта на участващите се поемат разходи за: наем на изложбена площ, изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане, отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд, регистрационни такси.
 
На какви условия трябва да отговарят фирмите-кандидати, за да получат финансова помощ по програмите, за чието реализиране отговаря Агенцията?
 
За субсидия в рамките на Националния иновационен фонд могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Р. България, реализиращи проектите на територията на страната, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи. Проектите, с които се кандидатства трябва да бъдат насочени към създаването на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Допустими за финансиране са разходите за възнаграждения за персонал, за закупуване на материали, консумативи и оборудване, за външни подизпълнители и др. При обявяването на нова конкурсна процедура, ИАНМСП публикува своевременно целия набор от документи за кандидатстване с подробни указания към кандидат-бенефициентите.
 
Що се касае подкрепата чрез организираните от ИАНМСП колективни участия в промоционални прояви – търговски мисии, изложби и панаири, няма ограничения за българските МСП. В тях могат да участват всички предприятия, регистрирани в България по смисъла на Търговския закон, които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП; да нямат задължения към държавата и общината по месторегистрация. Класирането на кандидатите става според критерии, въз основа на които им се присъждат точки, а именно: предприятието притежава патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел за внедряване на иновативен продукт/процес, регистрирана търговска марка; има въведена система за управление, и/или има постигнато съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или въведена добра производствена практика; има получени награди от международни и/или национални конкурси по отношение на произвежданите/търгуваните от предприятието продукти; първо участие на съответния панаир и/ или изложба; има фирмена регистрация в Националния експортен портал – www.export.government.bg; участие на новорегистрирано предприятие /предприятие с първоначална регистрация до три години преди датата на кандидатстване/.
 
 
Източник: www.1kam1.com
 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

изпълнителна
  
агенция
  

насърчаване

  
малките
  
средните
  

предприятия

  
как
  
функционира
  
2012
  
ианмсп
  
реализира
  
политика
  
развитието
  
интернационализацията
  
ангажиментите
  
дейностите
  
изпълнява
  
националната
  
стратегия
  
основните
  
агенцията
  
2013
  
година
  
състоянието
  
българските
  
сред
  
подобряване
  
подкрепа
  
повишаване
  
конкурентоспособността
  
международните
  
пазари
  
предприемаческия
  
иновативни
  
изпълнението
  
конкретни
  
мерки
  
средства
  
ианмсп
  
организира
  
бизнес
  
търговски
  
мисии
  
чужбина
  
колективни
  
участия
  
фирми
  
национални
  
специализирани
  
изложби
  
международни
  
панаири
  
продукция
  
услуги
  
партньори
  
обмяна
  
добри
  
европейски
  
практики
  
обучения
  
умения
  
дейност
  
кризата
  
своята
  
спецификата
  
създават
  
други
  
данните
  

развитие

  
броят
  
страната
  
последните
  
години
  
почти
  
спадът
  
групи
  
сектор
  
около
  
работни
  
места
  
именно
  
налице
  
броя
  
периода
  
провежда
  
момента
  
предприятията
  
продажбите
  
производство
  
данни
  
миет
  
износа
  
секторите
  
машиностроене
  
електроника
  
целия
  
промишленост
  
предприятие
  
българия
  
следните
  
достъп
  
ресурси
  
благоприятна
  
среда
  
държавата
  
базирана
  
създаване
  
бизнеса
  
подпомагане
  
чрез
  
предприемачите
  
подход
  
култура
  
програми
  
стартиране
  
финансиране
  
растеж
  
управление
  
областта
  
националния
  
експортен
  
интернет
  
портал
  
export
  
government
  
различни
  
институции
  
страни
  
отношение
  
предложения
  
сътрудничество
  
партньорски
  
организации
  
търговските
  
чуждестранни
  
насочени
  
семинари
  
експортната
  
активност
  
„конкурентоспособност”
  
съвместно
  
предприемачи
  
програмата
  
инициативи
  
достъпа
  
българска
  
банка
  
инструменти
  
фонда
  
участие
  
фонд
  
фонд;
  
микро
  
линия
  
европейския
  
проекти
  
иновационен
  
рамките
  
нови
  
значително
  
усъвършенствани
  
продукти
  
процеси
  
разходи
  
научни
  
условия
  
иновации
  
програма
  
възможност
  
участва
  
цели
  
между
  
„насърчаване
  
партньор
  
договора
  
проекта
  
smarter
  
cluster
  
policies
  
south
  
east
  
europe
  
национална
  
документи
  
клъстерите
  
могат
  
изпълнение
  
стратегии
  
проект
  
свързани
  
клъстерно
  
клъстери
  
регионално
  
представители
  
осигуряване
  
европейската
  
финансова
  
български
  
взеха
  
материали
  
организираните
  
относно
  
прояви
  
промоционални
  
оборудване
  
отговарят
  
помощ
  
лица
  
регистрирани
  
търговския
  
закон
  
проектите
  
кандидатстване
  
смисъла
  
2006
  
кандидатите
  
предприятието
  
регистрация
  
въведена
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив