Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Апр 2, 2012

Предлагам няколко важни съвета при участие пряко или косвено в строителството на имот на територията на Република България. Законът  за устройство на територията урежда обществените отношения свързани с него, инвестиционното проектиране и строителството, определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

За осигуряване нормално функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

Малко повече думи за участниците в строителството и техните задължения:

1) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закона. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

2) Проектантът е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта.

3)  Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа. Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. Той може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни или монтажни работи.

При нарушение или неизпълнение на дадените задължения всеки участник в строителния процес или друг гражданин може да защити своите права по съдебен ред.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив