Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Новини

Добави коментар

Апр 18, 2012

Закона за общинската собственост за първи път влиза в сила през 1996г. С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Към общинската собственост се включват имотите и вещите, които са предоставени в собственост на общината със закон; имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условията и реда, съгласно закона; имотите и вещите, които са завещани или дарени на общината; имотите и вещите, които са придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението; имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг, определен от закона начин; имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие; имотите и вещите, които са определени със закон.

Общинската собственост се дели на публична и частна, като към публичната такава принадлежат: имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация; имотите за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет, както и други имоти, определени със закон. Към частната общинска собственост спадат всички други общински имоти и вещи.

Важно е да се знае, че имотите и вещите, които са публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и прехвърлят в собственост на трети лица. Единствено, горепосочената собственост може да се обременява с ограничени вещни права, само в определени от закона случаи. Собствеността върху имоти, които са публична общинска собственост, не подлежи на възстановяване.

Общинският съвет е органът, под чийто контрол и ръководство се извършва придобиването, управлението и разпореждането с имотите и вещите, представляващи общинска собственост. С наредба на общинския съвет е определен реда за придобиване правото на собственост и на ограничени вещни права, както и за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

автор: Янка Спасова

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив