Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Мар 2, 2012

Коментари: 1

В сила от 14.02.2012 г. Издадена от министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г.
 
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 341030 "Брокер" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 341 "Търговия на едро и дребно" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 341030 "Брокер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 3410301 "Недвижими имоти".
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 341030 "Брокер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Брокер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Брокер"
Професионално направление:
341 Търговия на едро и дребно
Наименование на професията:
341030 Брокер
Специалност: Степен на
професионална
квалификация:
3410301 Недвижими Трета
имоти
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Брокер" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Брокер" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Брокер" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията "Брокер" с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите "Финансов отчетник", "Продавач-консултант", "Сътрудник в бизнес услуги" и "Сътрудник за малък и среден бизнес" с придобиване на втора степен на професионална квалификация или по професиите "Геодезист" и "Строителен техник" с придобиване на трета степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.
Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради, строителство, наемни отношения и други сделки с недвижими имоти. Брокерът осъществява контакти и поддържа база данни с клиенти. Той прави проучване на пазара за намиране на най-подходящите оферти според очакванията на клиентите. Набира, проучва, обработва, рекламира и предлага оферти за имоти. Организира и провежда огледи на подбраните обекти, като се съобразява с възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и място.
Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на сделката, и информира клиентите. Консултира клиентите за изискванията на нормативната база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва им рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за кредитиране на покупките, прави проверки за тежести в службите по вписванията, осигурява документи от различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя и комплектова документите за изповядване на сделката пред нотариус.
В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими имоти, с оценители на имоти, служители в общински служби, кадастрални регистри, архитекти и други лица.
Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички документи, касаещи реализираните от него сделки, в архива на агенцията.
Брокерът изпълнява и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по обслужване на сделките.
Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното оформяне на документите по сделките.
Брокерът трябва да защитава интересите на клиентите, да не разпространява информация от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените тайни на агенцията или факти и информация, които са фирмена или търговска тайна.
В своята работа брокерът на недвижими имоти използва офис техника.
Брокерът работи в офиса на агенцията, но заедно с клиентите посещава имоти, които са обект на сделка. Той трябва добре да познава населеното място, транспортните връзки, пътната инфраструктура. Желателно е да притежава свидетелство за управление на МПС за по-успешно изпълняване на служебните задължения. Много често в зависимост от фирмената политика пътува и до други населени места.
Работното време на брокера не е строго фиксирано, тъй като огледите често се провеждат в часовете преди или след приключване на работния ден на клиентите, както и в почивните и празничните дни.
Необходимо е брокерът да има представителен вид и делови стил на облекло, да носи стикер с името си и наименованието на агенцията, която представлява.
Брокерът трябва да притежава добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способности за работа в екип. Той трябва да проявява и толерантност към клиентите, да изслушва внимателно желанията им. Трябва да бъде убедителен и уверен, когато представя имота, да проявява предприемачески умения, атрактивно да презентира положителните страни, без да укрива рисковете на предлаганите оферти. Необходимо е да бъде организиран, да умее да взема бързи и точни решения. При огледите трябва да проявява наблюдателност.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Брокер" могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от област на образование "Стопанско управление и администрация" или "Архитектура и строителство", като част от обучението по задължителната професионална подготовка се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Брокер", имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Брокер" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единична група 3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с колеги и клиенти;
• познава стопанското и териториалното устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
• умее да работи в екип;
• разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма, програма за електронни таблици, презентации и др.;
• спазва етични и морални норми на поведение;
• справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
• разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Търговия на едро и дребно"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и прилага нормативните актове и съответните административни процедури при сделките с недвижимите имоти;
• познава правата и задълженията на страните при сделките с недвижими имоти и своята отговорност като посредник между тях;
• познава формите, принципите и методите на търговското обслужване;
• познава основните характеристики на организацията и хронологията в процеса на сделките с недвижими имоти;
• познава взаимоотношенията клиент - пазар и анализира факторите, които обуславят потребителското поведение;
• познава методологията за определяне на цените и разработването на ценова политика;
• познава методите на стопанисване, икономическата политика и икономическите субекти в дейността на предприятието;
• умее да организира и планира работата си по време и място според работната натовареност;
• работи с офис техника - телефон, факс, компютър, скенер, копирна машина;
• съставя, получава, обработва, сортира и съхранява работната документация, свързана със сделките за недвижими имоти;
• изпълнява административни дейности, свързани с писмени комуникации;
• притежава знания и умения за отчитане на извършената работа;
• познава и спазва изискванията за документиране на сделките с недвижими имоти, както и стопанските операции, свързани с приходите и разходите на агенцията;
• познава фирмената организация и дейността на своите колеги;
• познава методите за проучване и средствата за реклама, които са подходящи при пазара на недвижимите имоти.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Брокер" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава правния режим на сделките с недвижими имоти;
• познава облагането с данъци и такси на недвижимите имоти и сделките с тях;
• умее да води преговори;
• има изградени комуникационни и презентационни умения при информиране на клиентите за офертите с недвижими имоти;
• познава основите на градоустройството и строителството на сгради;
• описва устройството на територията, архитектурните норми и особеностите на строителството на различни обекти според тяхното предназначение;
• има знания и умения за управление на недвижимата собственост;
• познава психологическите аспекти в дейността на брокера;
• използва статистически методи за проучване и анализ на цените, търсенето и предлагането в сделките с недвижими имоти;
• умее да използва снимков материал, скици, схеми и модели при описване на имотите;
• използва брокерски техники и практики при: сделки с ново и старо строителство; сделки с наеми; сделки, сключвани от чуждестранни лица; финансиране на сделките;
• познава и използва нормативните документи, свързани с кадастъра и имотната регистрация, както и отговорните институции.
4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Брокер"
Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни
условия на труд и трудовоправните норми
1. Спазва правилата за 1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни
здравословни и безопасни условия на труд
условия на труд и опазва 1.2. Спазва инструкции за безопасно използване на
околната среда при офис оборудването и офис техниката в агенцията
изпълнение на служебните 1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното
си задължения място в съответствие със санитарно-хигиенните
изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна
безопасност
1.5. Спазва правилата за движение по пътищата при
изпълнение на служебните си задължения
1.6. Спазва правилата за безопасен оглед на
строителни обекти
1.7. Разпознава рискови ситуации, които могат да
възникнат по време на изпълнение на служебните му
задължения
1.8. Предприема адекватно поведение в ситуация на
авария или инцидент
1.9. Не замърсява с работата си околната среда
1.10. Оказва долекарска помощ
2. Прилага общи 2.1. Характеризира основните икономически понятия
икономически, отчетни и 2.2. Обяснява стопанското и териториалното
правни знания в областта на управление на страната
професията 2.3. Определя мястото, ролята и значението на
стопанските субекти в икономиката на страната
2.4. Характеризира правомощията на длъжностните
лица
2.5. Спазва общите принципи на трудовото
законодателство, правата и задълженията на
участниците в трудовия процес, договорните
отношения между работник и работодател
2.6. Умее да съставя документи, свързани с
трудовоправните отношения: заявление,
автобиография и др.
2.7. Използва основни отчетни документи, свързани с
приходи и разходи по обслужване на сделки с имоти
2.8. Характеризира данъчното облагане и
осигурителните задължения на предприятията и
физическите лица
Специфични за специалност 3410301 "Недвижими имоти"
Прилагане изискванията на нормативните документи от областта на правото,
строителството и архитектурата при сделки с недвижими имоти
3. Прилага специфични 3.1. Описва видовете пазари, сектори и интереси на
икономически знания за пазара на недвижимите имоти
сделките с недвижими имоти 3.2. Описва организацията на работата в агенциите за
недвижими имоти
3.3. Класифицира недвижимите имоти и категоризира
земите
3.4. Прилага оценителни стандарти и подходящи
методи за оценка на различни сделки с имоти
3.5. Прави оценка на въздействието на околната среда
при инвестиции с имоти
3.6. Познава облагането с данъци и такси на сделки с
недвижими имоти
4. Прилага специфични 4.1. Характеризира основните правни понятия и правни
правни знания за сделките с субекти при сделки с недвижима собственост
недвижими имоти 4.2. Използва образци за договори, декларации и
други документи при сделки с имоти
4.3. Осигурява подходящите документи за собственост
според вида на сделката с имот
4.4. Проверява документалната осигуреност на
сделката с имот
4.5. Изброява нотариалните действия и изисквания при
сделки с имоти
4.6. Спазва правилата за вписвания на сделки с имоти
4.7. Извършва проверка за тежести върху имотите
4.8. Характеризира правомощията и ограниченията на
сервитутното право
4.9. Посочва нормативната уредба и предимствата при
енергийно саниране на сгради
4.10. Описва възможни рискове и последици при
сделки с имоти-проблеми с незаконно строителство,
неуредени сделки по регулация, принудително
отчуждаване, промяна на предназначението на земи и
имоти
4.11. Обяснява правата и задълженията на лицата,
свързани с етажната собственост
5. Прилага знания за 5.1. Изброява видовете и предназначението на
устройството на територията, кадастрални карти, устройствени схеми и планове
архитектурата и 5.2. Разчита кадастрални карти, устройствени схеми и
строителството планове
5.3. Намира информация в нормативните документи,
регулиращи проектирането, строителството и
въвеждането в експлоатация на сгради
5.4. Изброява съдържанието на документацията,
свързана с даден обект
5.5. Използва снимки, чертежи, скици и схеми,
характеризиращи имотите
5.6. Използва информационна система за кадастър и
имотна регистрация
Обслужване на сделки с недвижими имоти
6. Спазва правила и 6.1. Създава и следва план за действие при сделка с
процедури по имоти
информационното 6.2. Набира информация за офертите на пазара на
осигуряване на сделки с имоти
недвижими имоти 6.3. Проучва потребностите на клиентите във връзка с
покупко-продажба или наемна сделка с имот
6.4. Рекламира оферти за сделки с имоти в средствата
за информация и интернет
6.5. Обработва информацията за търсенето и
предлагането на пазара на имоти
6.6. Изброява държавни и общински структури, от
които се получават документи за сделки с недвижими
имоти
6.7. Поддържа база данни, съдържаща информация с
адреса и работното време на административните
служби, от които се получават документи по сделки с
имоти
6.8. Умее да прави изводи за рискове и възможни
грешки, свързани с информационното осигуряване на
сделките с имоти
7. Придружава клиентите 7.1. Събира и систематизира информацията, свързана с
при огледи условията и желанията на двете страни по сделката
7.2. Съгласува чрез средства за комуникация
подходящо време и маршрут за обиколка с двете
страни по сделката
7.3. Преценява времето за придвижване,
метеорологичните условия и други фактори, които
могат да окажат влияние върху изпълнението на
графика
7.4. Съставя график по време и място за провеждане
на огледите
7.5. Създава подходяща атмосфера на доверие и
коректност с клиентите при огледите
7.6. Прави отчет на резултата от проведените огледи
7.7. Съставя план за работа при огледи, които
завършват с решение за сключване на сделка
8. Консултира клиенти по 8.1. Спазва нормите на професионалната етика
сделки с недвижими имоти 8.2. Обяснява спецификата на бизнеса с недвижими
имоти
8.3. Описва потребности, изисквания и очаквания на
потенциалните клиенти на бизнеса с имоти
8.4. Изслушва клиентите за техните потребности и
очаквания, като спазва правилата за делово
общуване и комуникация
8.5. Идентифицира потребностите на клиентите
8.6. Осигурява информация за офертите, които
отговарят на
очакванията на клиентите
8.7. Води преговори, като анализира пазарните
условия, както и положителните, отрицателните страни
и възможните рискове
8.8. Изброява необходимите документи и органите,
които ги изготвят при различните сделки с имоти
8.9. Информира клиентите за правата и задълженията
им по сделката с имот
8.10. Спазва нормативните изисквания при оформяне и
комплектоване на документи за сделки с имоти
8.11. Обяснява процедурата по финализиране на
сделка с недвижими имоти
8.12. Познава негативните последици от неправилно
или некоректно консултиране на клиентите
9. Работа с документи по 9.1. Спазва нормативните изисквания за водене на
сделки с недвижими имоти бизнес кореспонденция на български и чужд език
9.2. Изготвя необходимите документи-договори,
декларации и др., в зависимост от конкретната сделка
9.3. Осигурява удостоверения за данъчни и
осигурителни задължения и тежести, данъчни оценки
и др., издавани от държавната и общинската
администрация
9.4. Представя систематизиран и комплектован пакет
документи на ръководителя за финализиране на
сделка
9.5. Коректно съставя отчетнически документи,
свързани с приходите и разходите в агенцията по
сделка с недвижим имот
9.6. Осигурява класиране и архивиране на
документацията по приключените сделки с недвижими
имоти
9.7. Контролира качеството и сроковете за изпълнение
на сделките с имоти
9.8. Изброява негативните последици при нарушение
на документалната осигуреност на сделки с
недвижими имоти
Работа с информационни и комуникационни средства
10. Използва 10.1. Създава, редактира и архивира текст, свързан с
информационни и работна документация по сделки с имоти-договори,
комуникационни технологии нотариални актове, декларации, заявления, справки,
при изпълнение на протоколи и др.
задълженията си 10.2. Използва програми за електронни таблици,
презентации, база данни и специализирани програми
за таблици, скици, чертежи и макети при обслужване
на сделките с имоти
10.3. Води разговори на български и чужд език чрез
различни комуникационни средства-стационарни и
мобилни
10.4. Осъществява ефективни писмени комуникации в
интернет
10.5. Използва основната професионална
терминология на чужд език
10.6. Прилага презентационни техники и умения чрез
използване на технически средства
10.7. Помества реклами за оферти с недвижими имоти
в списания, вестници, каталози и интернет
10.8. Набира информация за предлагани оферти с
имоти от средствата за информация и интернет
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър, други средства за обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по практика: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база данни и подходящи видеофилми, учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, принтер, скенер, мултимедия, телефон, факс, работно място на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и практика: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, демонстрационни модели, отчетнически документи, които се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимата офис техника. В него трябва да има принтер, скенер, мултимедия, телефон, факс и за всеки обучаван - работно място с компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база данни и подходящи видеофилми.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика на професията имат обучаващи с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности от професионални направления "Право" или "Архитектура, строителство и геодезия".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Eлка Дурева Яну 14, 2013  

къде може да се придобие такава квалификация в София! Трудно се откриват курсове за брокери

Още публикации

Тагове

сила
  
образованието
  
младежта
  
раздел
  
общи
  
наредба
  
определя
  
държавното
  
образователно
  
изискване
  
придобиването
  
квалификация
  

професията

  
341030
  
брокер
  
област
  
образование
  
стопанско
  
управление
  
администрация
  
професионално
  
направление
  
търговия
  
едро
  
дребно
  
съгласно
  
списъка
  
професиите
  
обучение
  
закона
  
професионалното
  
изискванията
  
трета
  
степен
  
професионална
  
специалността
  
3410301
  

недвижими

  

имоти

  
програма
  
учебен
  
план
  
учебни
  
програми
  
обучението
  
определят
  
компетенции
  
упражняване
  
общата
  
отрасловата
  
специфичната
  
задължителна
  
подготовка
  
задължителната
  
съдържанието
  
необходимите
  
професионални
  
знания
  
умения
  
качества
  
учебните
  
входящото
  
минимално
  
равнище
  
резултатите
  
ученето
  
материалната
  
база
  
обучаващите
  
планове
  
връзка
  
придобиване
  
имоти
  
изисквания
  
входящо
  
ученици
  
лица
  
навършили
  
министъра
  
заповед
  
2004
  
2007
  
2009
  
2010
  
2011
  
завършено
  
основно
  
години
  
професионален
  
сътрудник
  
бизнес
  
зачита
  
организира
  
съответните
  
професии
  
дейности
  
условията
  
труд
  
оборудване
  
законови
  
подзаконови
  
актове
  
брокерът
  
извършва
  
трудовата
  
дейност
  
спазва
  
касаещи
  
конкретната
  
брокера
  
свързана
  
земи
  
строителство
  
отношения
  
други
  

сделки

  
брокерът
  
осъществява
  
контакти
  
поддържа
  
данни
  
клиенти
  
прави
  
проучване
  
пазара
  
оферти
  
клиентите
  
набира
  
проучва
  
обработва
  
рекламира
  
огледи
  
обекти
  
осигурява
  
между
  
време
  
място
  
документи
  
сделката
  
информира
  
консултира
  
нормативната
  
въпроси
  
свързани
  
недвижимата
  
собственост
  
посочва
  
рисковете
  
сделките
  
недвижимите
  
описва
  
възможности
  
тежести
  
различни
  
структури
  
държавната
  
документите
  
пред
  
своята
  
работа
  
колеги
  
общински
  
кадастрални
  
обслужване
  
осигуряване
  
него
  
агенцията
  
изпълнява
  
отчетнически
  
разходите
  
отговорност
  
информация
  
оформяне
  
разпространява
  
използва
  
офис
  
техника
  
работи
  
сделка
  
познава
  
притежава
  
служебните
  
задължения
  
често
  
зависимост
  
фирмената
  
политика
  
огледите
  
делови
  
водене
  
преговори
  
проявява
  
изслушва
  
желанията
  
представя
  
положителните
  
страни
  
умее
  
придобилите
  
могат
  
архитектура
  
имат
  
повишаване
  
квалификацията
  
труда
  
цели
  
единна
  
след
  
завършване
  
обучаваният
  
прилага
  
правилата
  
здравословни
  
безопасни
  
условия
  
отчет
  
извършената
  
стопанското
  
разбира
  
икономически
  
изводи
  
факторите
  
правата
  
задълженията
  
трудовия
  
процес
  
дейността
  
предприятието
  
намира
  
компютър
  
електронни
  
таблици
  
норми
  
поведение;
  
работното
  
чужд
  
разпознава
  
ситуации
  
процеса
  
модели
  
нормативните
  
административни
  
имоти;
  
тях;
  
методите
  
основните
  
организацията
  
анализира
  
цените
  
субекти
  
работата
  
работната
  
телефон
  
факс
  
скенер
  
съставя
  
документация
  
писмени
  
приходите
  
средствата
  
подходящи
  
облагането
  
данъци
  
такси
  
води
  
комуникационни
  
презентационни
  
офертите
  
строителството
  
територията
  
търсенето
  
скици
  
схеми
  
техники
  
резултати
  
ученето
  
безопасни
  
условия
  
инструкции
  
изпълнение
  
хигиена
  
при
  
изпълнение
  
околната
  
среда
  
характеризира
  
икономически
  
отчетни
  
обяснява
  
правни
  
областта
  
страната
  
правомощията
  

имоти

  
строителството
  
специфични
  
видовете
  
сделките
  
недвижими
  
оценка
  
при
  
собственост
  
образци
  
декларации
  
имот
  
документалната
  
осигуреност
  
изброява
  
сделки
  
имотите
  
сгради
  
рискове
  
последици
  
предназначението
  
имоти
  
свързани
  
карти
  
устройствени
  
планове
  
чертежи
  
създава
  
потребностите
  
интернет
  
информацията
  
които
  
получават
  
недвижими
  
сделката
  
средства
  
комуникация
  
които
  
огледите
  
сделка
  
професионалната
  
бизнеса
  
потребности
  
клиентите
  
финализиране
  
сделка
  
негативните
  
български
  
език
  
данъчни
  
средства
  
работна
  
макети
  
чрез
  
база
  
основно
  
учебния
  
кабинет
  
теория
  
работно
  
обучаван
  
маса
  
стол
  
обучаващия
  
учебна
  
дъска
  
шкафове
  
гладка
  
свободна
  
стена
  
окачване
  
табла
  
платно
  
прожектиране
  
практика
  
програмни
  
продукти
  
текстообработка
  
презентационна
  
видеофилми
  
принтер
  
мултимедия
  
демонстрационни
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив