Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Яну 17, 2014

BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“
 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013


Считано от 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, както следва:

 • собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност, ще получават безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 % за обновяването на припадащия им се дял от общите части, като ще заплащат 100 % от разходите за подмяна на дограмата в притежавания от тях обект
 • след сключване на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност сдружението на собствениците в срок от 10 работни дни ще осигурява 15 % от дължимата за обновяването сума в специална сметка на сдружението, вместо досегашните 30 %.

Изменените условия важат за всички сгради, участващи в проекта, независимо на какъв етап от участието си са достигнали.
Индикативните бюджети на сгради, в които има стопански обекти, ще бъдат съответно преизчислени от проектните мениджъри.
Със сдруженията на собствениците, сключили вече споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проекта, ще бъдат сключени допълнителни споразумения във възможно най-кратък срок.

Публикувани са нови образци по проекта: Споразумение за създаване на сдружение на собствениците; Справка за собствениците на самостоятелни обекти; Справка за начина на финансиране от страна на ССО; Покана за общо събрание на сдружението на собствениците (за подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност); Протокол от проведено общо събрание на сдружението на собствениците - секция "Кандидатстване"
 


Oперативна програма „Регионално развитие” посредством схема BG161PO001/1.2-01/2011 финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ в 36 града: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Обновяване на жилищни сгради” в Министерство на регионалното развитие. Продължителността на проекта е три години (2012 - 2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).

Собственици на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, получават 75 % безвъзмездна помощ за обновяването на припадащите им се общи части и заплащат 100% от разходите за подмяна на дограма в обекта. Oт oперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
 • топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията;
 • ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
 • инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията;
 • газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
 • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ

Териториален обхват - 36 градски центрове.
Обособеност - сградата/блок-секцията трябва да отговаря едновременно на следните определения:

 • многофамилна жилищна сграда - сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.
 • сграда/блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

Възраст - проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.
Състояние на носещата конструкция - сградата да е конструктивно устойчива (установява се след извършване на техническото обследване).

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

01-0001
  
„енергийно
  

обновяване

  
българските
  
домове
  
схема
  
bg161po001
  
2-01
  
2011
  

енергийна

  

ефективност

  
многофамилни
  
жилищни
  
сгради”
  
оперативна
  
програма
  
„регионално
  
развитие
  
2013
  
проект
  
bg161ро001-1
  
домове”
  
самостоятелни
  
обекти
  
осъществява
  
стопанска
  
дейност
  
получават
  
безвъзмездна
  
финансова
  

помощ

  
размер
  
обновяването
  
общите
  
части
  
заплащат
  
разходите
  
подмяна
  
споразумение
  
изпълнение
  
сдружението
  

собствениците

  
срок
  
работни
  
сгради
  
проекта
  
съответно
  
сдруженията
  
споразумения
  
справка
  
общо
  
събрание
  
мерки
  
собственици
  
управление
  
собственост
  
съответната
  
финансовата
  
сграда
  
бюджета
  
блок-секция
  
разходи
  
строително-монтажни
  
изготвяне
  
технически
  
свързани
  
обекта
  
дограма
  
обследване
  

сградата

  
включително
  
фонд
  
жилищно
  
процеса
  
чрез
  
външни
  
ограждащи
  
елементи
  
източници
  
топлина
  
енергоспестяващ
  
системи
  
енергия
  
ремонт
  
вътрешна
  
блок-секцията;
  
разпределителна
  
блок-секцията
  
предназначение
  
самостоятелно
  
генератор
  
студ
  

Полезни сайтове

 • bgtop.net

  Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив